Nagovor župana

Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani Občine Dobje!

Občina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli 1.000 prebivalcev. Občani naše občine prebivajo na 17.5 km2, v trinajstih vaseh: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem,Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce, in Lažiše. Občina je pričela delovati po drugem krogu členitve občin s 1. 1. 1999. Občinsko središče je naselje Dobje , kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola in otroški vrtec, gasilski dom, lovski dom, kulturni dom, farna cerkev, trgovine in gostilne. Z ustanovitvijo občine je kraj lepo napredoval, številni kilometri moderniziranih cest in vodovodov pričajo o pravilni odločitvi za ustanovitev občine. Pridobitve kot so otroški vrtec, knjižnica, stanovanja za mlade družine pomenijo veliko za naš kraj, zato se mladi vse bolj odločajo ostati v domačem kraju. Delovnih mest v občini ni dovolj za vse, zato so številni občani zaposleni v Celju, Štorah in Šentjurju. V zadnjem obdobju se izvajajo različni manjši projekti v okviru lokalne akcijske skupine »med Pohorjem in Bohorjem«, kjer je vključena tudi Občina Dobje. Projekti so usmerjeni predvsem v eko turizem, zato bomo veseli, če nas obiščete tudi v naravi, ki je pri nas še pristna in neokrnjena.

Aktualno


 1. 5. redna seja Občinskega sveta Občine Dobje v ČETRTEK 15.10.2015

  OBČINA DOBJE

  Župan

  Dobje pri Planini 26

  3224 Dobje pri Planini

         Tel. št. 03/746-60-30

                03/746-60-34

         Fax.:03/746-60-35

     obcinadobje@siol.net

  V Dobju, dne 07.10.2015

   

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 21. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  5. redno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v četrtek, 15.oktobra 2015 ob 18.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (v dvorani Kulturnega doma).

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav,
  2. Ugotovitev sklepčnosti,
  3. Potrditev predloga dnevnega reda,
  4. Potrditev zapisnika 4. redne seje,
  5. Poročilo predsednikov odborov,
  6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2015,
  7. Sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje za programsko obdobje 2015-2020,
  8. Sprejem meril in kriterijev za Javni razpis kmetijstvo 2015,
  9. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvršitvi sklepov OS,
  10. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
  11.  Razno.

   

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

  Župan Občine Dobje

  Franc   Leskovšek

   

 2. Izobraževanje “Turistični vodnik”

  Razvojna agnecija Kozjansko v jesenskih mesecih pripravlja izobraževanje za lokalne turistične vodnike.

  V kolikor se izobraževanja želite udeležiti kontaktirajte RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur. Kontaktna oseba je ga. Elena Zupanec.

  Kontaktni podatki:

  RA Kozjansko

  Tel.: 03/ 747 13 02

  Fax: 03/ 747 13 06

  e-pošta: elena.zupanc@ra-kozjansko.si

  www.ra-kozjansko.si

 3. 4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA V petek 26.06.2015 ob 18.00 uri

  OBČINA DOBJE

  Župan

  Dobje pri Planini 26

  3224 Dobje pri Planini

         Tel. št. 03/746-60-30

                03/746-60-34

         Fax.:03/746-60-35

     obcinadobje@siol.net

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 21. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  4. redno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v petek, 26.junija  2015 ob 18.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (v dvorani Kulturnega doma).

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav,
  2. Ugotovitev sklepčnosti,
  3. Potrditev predloga dnevnega reda,
  4. Potrditev zapisnika 3. redne seje
  5. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvršitvi sklepov OS,
  6. Poročilo o delovanju JZ Knjižnice Šentjur
  7. Poslovno poročilo JZ OŠ Dobje za leto 2014 s predstavitvijo poročila o delovanju Vrtca Dobje v šol. letu 2014/ 2015
  8. Plana delovanja vrtca v šol. letu 2015/2016
  9. Poročilo CSD Šentjur o izvajanju programa Pomoč družini na domu
  1. Sprejem Sklepa o potrditvi cene za izvajanje PND
  2. Poročilo predsednikov delovnih teles:
  • Odbora za Kmetijstvo
  • Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
  • Odbora negospodarstvo
  • Odbora za varstvo okolja
  • Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

  12.  Sprejem Proračuna za leto 2015

  13. Sprejem Sklepa o prejemnikih občinskih priznanj v letu 2015

  14. Organizacija občinskega praznika v letu 2015

  15. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,

  16.  Razno.

   

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

  Župan Občine Dobje

  Franc Leskovšek

   

  Vabljeni:

  -          člani OS,

  -          občinska uprava,

  -          sredstva javnega obveščanja ,

  -          Načelnica UE Šentjur gospa Marjana Metličar

  -          k 6. tč. d.r. ga. Tatjana Oset – direktorica JZ Knjižnice Šentjur

  -          k 7.8 tč. d.r. ga. Suzana Plemenitaš – ravnateljica JZ OŠ Dobje

  -          k 10., 11. tč. d.r. ga. Anica Weber – direktorica CSD Šentjur

 4. Poziv za pdoajo predlogov za podajo prejemnikov občinskih priznanj

  P O Z I V

  ZA PODAJO PREDLOGOV PREJEMNIKOV

  OBČINSKIH  PRIZNANJ

   

   

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva:

   

  1. 1.     Občane in skupine občanov, da podajo predloge za prejemnike naslednjih priznanj:

   

  • »Častni občan«, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika
  • »Priznanje Občine Dobje«, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta
  • »Zlata plaketa Občine Dobje«, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

   

  1. 2.     Osnovno šolo Dobje, da poda predloge za prejemnike priznanj kategorije:
  • »Priznanje župana občine Dobje« ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini.

   

  Občina Dobje obeležuje svoj praznik, ki je 22. julija, s slavnostno sejo občinskega sveta, kjer se podeljujejo nagrade in priznanja.

  Na podlagi veljavnega Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Dobje (Ur. l. RS, št. 64/00), občina podeljuje naslednja priznanja:

  1. – “Častni občan”, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
  2. – “Priznanje Občine Dobje”, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
  3. – “Zlata plaketa Občine Dobje”, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
  4. – “Priznanje županje-župana Občine Dobje”, ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, izjemoma pa tudi na katerem drugem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

  Kandidate za 1., 2. in 3. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov. Kandidate za 4. stopnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.

  Podane predloge bo sprejemala in obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski svet.

  Rok za oddajo predlogov prične teči od 18.06.2015 in se zaključi 26.06.2015 ob 12.00 uri.

   

  Oddaja in dostava predlogov:

  Podan predlog mora vsebovati zgoraj navedene vsebine. Predlog  za prejemnike priznanj in nagrad predlagatelji pošljejo ali osebno v zaprti kuverti dostavijo na naslov:

  OBČINA DOBJE

  OBČINSKI SVET OBČINE DOBJE

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  Dobje pri Planini 26

  3224   Dobje pri Planini

   

  OBRAVNAVANI BODO SAMO POPOLNI PREDLOGI, KI BODO PRISPELI NA SEDEŽ KOMISIJE DO 26.06.2015 DO 12. URE. PREDLOGI PRISPELI PO TEM DATUMU OZ. URI SE BODO ŠTELI KOT PREPOZNI IN NE BODO OBRAVNAVANI.

  Poziv za prejemnika Občinskih priznanj_26_06_2015

 5. Vabilo na delavnico na temo lokalna razvojna strategija

  Vabilo

   

  Razvojna agencija Kozjansko organizira v Dobju delavnico na temo lokalna razvojna strategija.

   

  Delavnica bo v petek, 19. junija 2015 ob 19.00 uri v dvorani Kulturnega doma Dobje.

   

  Vabljeni vsi, ki vas zanima razvoj podeželja v finančni perspektivi 2014-2020, še posebej tisti, ki nameravate kandidirati na razvojna sredstva v okviru LAS, da se delavnice zanesljivo udeležite.

  Vabljeni!

                                           Župan Občine Dobje

                                                          Franc Leskovšek

                                                                      l.r.

   

   

 6. Zapora ceste LC396130 DOBJE-REPUŠ, dne 27.06.2015 od 17.00 do 3.00 ure naslednjega dne

  Zaradi prireditve Gasilska noč v Dobju v organizaciji PGD Dobje, bo  dne 27.06.2015 od 17.00 do 03.00 ure naslednje dne 28.06.2015 veljala popolna zapora ceste LC 396130 Dobje – Repuš na odseku od  hišne številke  Dobje pri Planini 3  do hišne številke Dobje pri Planini 5.

  V času popolne zapore bo urejen obvoz na relaciji Dobje – Ravno.

  Popolna zapora bo označena z ustrezno prometno signalizacijo.

 7. 3. redna seja Občinskega sveta Občine Dobje

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 21. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  3. redno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v petek, 03. aprila  2015 ob 18.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (v dvorani Kulturnega doma).

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav,
  2. Ugotovitev sklepčnosti,
  3. Potrditev predloga zapisnika korespondenčne seje občinskega sveta,
  4. Potrditev zapisnika 2. redne seje
  5. Potrditev zapisnika 1 izredne seje
  6. Potrditev predloga dnevnega reda,
  7. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvršitvi sklepov OS,
  8. Seznanitev z aktivnostmi in projekti v teku
  9. Imenovanje Statutarno pravne komisije,

  10. Sprejem sklepa o začasnem financiranju drugega tromesečja leta 2015

  11. Sprejem Sklepa o višini NUSZ za leto 2015

  12. Obravnava 1. Predloga Proračuna Občine Dobje za leto 2015

  13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,

  1. 14.  Razno.

   

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

  Župan Občine Dobje

  Franc Leskovšek

  3_redna seja_VABILO 03_04_205

  10. tč_3. sejaOS_Sklep začasno financiranje_drugo tromesečje_03_04_2015

  11.tč_3. sejaOS_NUSZ_03_04_2015

  1. koresp. seja_Zapisnik 28.11.2014

  1_Splošni del proračuna 2015_03_04_2015

  2_Posebni del proračuna 2015_03_04_2015

   

 8. 1. IZREDNA SEJA OS

   

   

  1. izredna sejo občinskega sveta občine Dobje,   v torek, 30. 12. 2014 ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega doma Dobje.

  Vabilo z gradivom je dostopno na povezavi.

   

  http://dobje.si/obcinski-svet/