Nagovor župana

Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani Občine Dobje!

Občina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli 1.000 prebivalcev. Občani naše občine prebivajo na 17.5 km2, v trinajstih vaseh: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem,Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce, in Lažiše. Občina je pričela delovati po drugem krogu členitve občin s 1. 1. 1999. Občinsko središče je naselje Dobje , kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola in otroški vrtec, gasilski dom, lovski dom, kulturni dom, farna cerkev, trgovine in gostilne. Z ustanovitvijo občine je kraj lepo napredoval, številni kilometri moderniziranih cest in vodovodov pričajo o pravilni odločitvi za ustanovitev občine. Pridobitve kot so otroški vrtec, knjižnica, stanovanja za mlade družine pomenijo veliko za naš kraj, zato se mladi vse bolj odločajo ostati v domačem kraju. Delovnih mest v občini ni dovolj za vse, zato so številni občani zaposleni v Celju, Štorah in Šentjurju. V zadnjem obdobju se izvajajo različni manjši projekti v okviru lokalne akcijske skupine »med Pohorjem in Bohorjem«, kjer je vključena tudi Občina Dobje. Projekti so usmerjeni predvsem v eko turizem, zato bomo veseli, če nas obiščete tudi v naravi, ki je pri nas še pristna in neokrnjena.

Aktualno


 1. 3. redna seja Občinskega sveta Občine Dobje

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 21. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  3. redno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v petek, 03. aprila  2015 ob 18.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (v dvorani Kulturnega doma).

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav,
  2. Ugotovitev sklepčnosti,
  3. Potrditev predloga zapisnika korespondenčne seje občinskega sveta,
  4. Potrditev zapisnika 2. redne seje
  5. Potrditev zapisnika 1 izredne seje
  6. Potrditev predloga dnevnega reda,
  7. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvršitvi sklepov OS,
  8. Seznanitev z aktivnostmi in projekti v teku
  9. Imenovanje Statutarno pravne komisije,

  10. Sprejem sklepa o začasnem financiranju drugega tromesečja leta 2015

  11. Sprejem Sklepa o višini NUSZ za leto 2015

  12. Obravnava 1. Predloga Proračuna Občine Dobje za leto 2015

  13. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,

  1. 14.  Razno.

   

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

  Župan Občine Dobje

  Franc Leskovšek

  3_redna seja_VABILO 03_04_205

  10. tč_3. sejaOS_Sklep začasno financiranje_drugo tromesečje_03_04_2015

  11.tč_3. sejaOS_NUSZ_03_04_2015

  1. koresp. seja_Zapisnik 28.11.2014

  1_Splošni del proračuna 2015_03_04_2015

  2_Posebni del proračuna 2015_03_04_2015

   

 2. 1. IZREDNA SEJA OS

   

   

  1. izredna sejo občinskega sveta občine Dobje,   v torek, 30. 12. 2014 ob 18.00 uri v dvorani Kulturnega doma Dobje.

  Vabilo z gradivom je dostopno na povezavi.

   

  http://dobje.si/obcinski-svet/

   

   

 3. 2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA 11.12.2014 OB 18.00 URI

   

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 21. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  2. redno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v četrtek, 11. decembra  2014 ob 18.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (v dvorani Kulturnega doma).

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav,
  2. Ugotovitev sklepčnosti,
  3. Predlog zapisnika konstitutivne seje občinskega sveta
  4.  Predlog zapisnika korespondenčne seje občinskega sveta,
  5. Potrditev predloga dnevnega reda,
  6. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvršitvi sklepov OS,
  7. Seznanitev z aktivnostmi in projekti v teku
  8. Poročilo predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
  9. Imenovanje Nadzornega odbora Občine Dobje,

  10. Imenovanje Statutarno pravne komisije,

  11. Imenovanje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,

  12. Imenovanje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe,

  13. Imenovanje Odbora za kmetijstvo,

  14. Imenovanje Odbora za varstvo okolja, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,

  15. Imenovanje nadomestnega predstavnika v Svet zavoda JZ OŠ Dobje

  16. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,

  17.  Razno.

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

   

  Župan Občine Dobje

  Franc  LESKOVŠEK

   

  Vabljeni:

  -          člani OS,

  -          občinska uprava,

  -          sredstva javnega obveščanja ,

  -          Načelnica UE Šentjur gospa Marjana Metličar

   

  2.1_redna seja_VABILO 11.12.2014

 4. KONSTITUTIVNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 11. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 7. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

   S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  1. Sejo (Konstitutivno sejo)  Občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v TOREK  04.11.2014 ob 19.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (dvorana Kulturnega doma).


  Dnevni red:

   

  1. Otvoritev seje z ugotovitvijo navzočnosti novoizvoljenih članic/ članov občinskega sveta
  2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
  3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
  5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana in ugotovitev o izvolitvi župana
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

  Novoizvoljeni člani občinskega sveta in župana se pred pričetkom seje izkažejo s potrdilom občinske volilne komisije in osebnim dokumentom .

   

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

   

  Župan Občine Dobje

  Franc  Leskovšek

 5. OBVESTILO VOLIVCE – SPREMEMBA VOLIŠČ

  OBVESTILO VOLIVCEM

  S  P  R  E  M  E  M  B  A     V  O  L  I  Š  Č

  NA LOKALNIH VOLITVAH  V OBČINI DOBJE

  DNE 05.10.2014

  1. Na volišču št. 1 s sedežem v Kulturnem domu Dobje  boste na rednih lokalnih volitvah (05.10.2014)  glasovali volivci  s stalnim naslovom prebivanja v naseljih:
  • Dobje pri Planini,
  • Brezje pri Dobjem,
  • Ravno,
  • Slatina pri Dobjem,
  • Repuš,
  • Gorica pri Dobjem in
  • Presečno.

   

  1. Na volišču št. 2 s sedežem v Osnovni šoli Dobje (OŠ Dobje)  boste  na rednih lokalnih volitvah (05.10.2014)  glasovali volivci s stalnim naslovom prebivanja v naseljih:
  • Jezerce pri Dobjem,
  • Suho,
  • Škarnice,
  • Završe pri Dobjem,
  • Večje Brdo in
  • Lažiše.

  __________________________________________

  Za spremembo se je OVK odločila iz naslednjih razlogov:

  1.    ENAKOMERNA PORAZDELITEV ŠTEVILA VOLILNIH UPRAVIČENCEV PO VOLIŠČIH;

  Na prejšnjih lokalnih volitvah je na volišče v Kulturnem Domu Dobje pripadlo bistveno več volilnih upravičencev kot na volišči v Slatini in Lažišah. S tem je bilo delo tega volilnega odbora tudi bistveno bolj obremenjeno, kar se je še posebej odražalo pri štetju glasov.

  2.    OBE NOVOOBLIKOVANI VOLIŠČI STA DOSTOPNI INVALIDOM;

  3.    ZNIŽEVANJE STROŠKOV;

  Občinska volilna komisija je sledila državnim priporočilom glede zniževanja stroškov volitev. Z novo oblikovanimi volišči odpadejo str. najemnin za volišče v zasebnih objektih, prav tako pa tudi str. nadomestil enega volilnega odbora. 

  4.    OBE VOLIŠČI STA V JAVNIH OBJEKTIH

  Obe volišči se nahajata v javnih objektih, ki sta v lasti Občine Dobje.

 6. ODPRAVLJENA OKVARA NA VODOVODU

  Zaradi močnih nalivov in naraslega hudourniškega potoka je prišlo do utrganja glavne vodovodne cevi na Bohorju. Zaradi hitre intervencije vzdrževalcev ni bila motena oskrba s pitno vodo. Zaradi močnega deževja je priporočljivo prekuhati vodo pred uporabo.

 7. ŠKODA PO MOČNEM DEŽEVNJU IZ 12.09.2014 NA 13.09.2014 V OBČINI DOBJE

  V sled močnega deževja iz 12.09.2014 na 13.09.2014  smo v Občini Dobje zabeležili večjo škodo na komunalni infrastrukturi, objektih in zemljiščih.

   V noči iz 12 na 13.09.2014 se je zaradi močnega deževja izjemno povečal vododstaj Dobjanskega potoka s pritoki in Gračnica s pritoki. Voda je prestopila potočne struge in močno poplavlja v dolini občine.  

   Več domačij je zaradi sprožitve številnih zemeljskih plazov in poškodovanih vozišč »odrezanih od sveta«. Gasilci PDG Dobje in CZ Dobje so na terenu že od nočni ur, iz občanom pomagajo izčrpavati vodo in poplavljenih objektov, označiti in zaščititi splazele zemeljske plazove na občinskih cestah.

   Vzdrževalci cest že  odvažajo nanose zemeljskih plazov iz občinskih cest in odpravljajo poškodbe cest na voziščih, tako da bi tekom dneva omogočili zasilno prevoznost.

   Ocenjujemo da bo škoda zelo visoka in je s proračunskimi sredstvi ne bo moč pokriti. Vseskozi prejemamo nove prijave občanov, ki sporočajo nove lokacije sprožitve zemeljskih plazov.

   Ogroženi so stanovanjski objekti in gospodarska poslopja. Ne izključujemo možnosti morebitnih evakuacij.

 8. LEK Občine Dobje

  Ministrstvo  za infrastrukturo in prostor je  27.11.2012 podalo Soglasje o skladnosti predloga lokalnega energetskega koncepta Občine Dobje. v priponki si lahko ogledate LEK_Občine Dobje.