Nagovor župana

Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani Občine Dobje!

Občina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli 1.000 prebivalcev. Občani naše občine prebivajo na 17.5 km2, v trinajstih vaseh: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem,Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce, in Lažiše. Občina je pričela delovati po drugem krogu členitve občin s 1. 1. 1999. Občinsko središče je naselje Dobje , kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola in otroški vrtec, gasilski dom, lovski dom, kulturni dom, farna cerkev, trgovine in gostilne. Z ustanovitvijo občine je kraj lepo napredoval, številni kilometri moderniziranih cest in vodovodov pričajo o pravilni odločitvi za ustanovitev občine. Pridobitve kot so otroški vrtec, knjižnica, stanovanja za mlade družine pomenijo veliko za naš kraj, zato se mladi vse bolj odločajo ostati v domačem kraju. Delovnih mest v občini ni dovolj za vse, zato so številni občani zaposleni v Celju, Štorah in Šentjurju. V zadnjem obdobju se izvajajo različni manjši projekti v okviru lokalne akcijske skupine »med Pohorjem in Bohorjem«, kjer je vključena tudi Občina Dobje. Projekti so usmerjeni predvsem v eko turizem, zato bomo veseli, če nas obiščete tudi v naravi, ki je pri nas še pristna in neokrnjena.

Aktualno


 1. 3. korespondenčno sejo občinskega sveta občine

  OBČINA DOBJE

  Župan

  Dobje pri Planini 26

  3224 Dobje pri Planini

         Tel. št. 03/746-60-30

                03/746-60-34

         Fax.:03/746-60-35

     obcinadobje@siol.net

  Številka: 032-0002/2016

  Dobje, dne 19.01.2016

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur. l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 23. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur. l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  3.  korespondenčno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v četrtek, 21. septembra 2016  med 10.00 in 12.00 uro

  z osebnim tel. glasovanjem ali uporabo e-maila 

   

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

   

  1. 1.    Sprejme se sklep o povečanju števila oddelkov v Vrtcu Dobje iz 3,5 na 4, kot izhaja iz predloga JZ Vrtca Dobje št. 9/2016, z dne 07.01.2016.

   

  1. 2.    Daje se soglasje k  sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Dobje od februarja do junija 2016, kot izhaja iz predloga JZ Vrtca Dobje št. 9/2016 z dne 07.01.2016.

   

  Gradivo ste svetniki dobili po elektronski pošti.

   

   

  Župan Občine Dobje                                                                                                                                Franc Leskovšek, l.r.

   

  Poslati:

  -         Vsem članom OS

   

   

  Opomba:

   

  Glasujete tako, da pokličete na občinsko upravo  03/746-60-34 oz. vas bodo poklicale uslužbenke OU ali na e-mail obcinadobje@siol.net odgovorite ali ste ZA ali PROTI pri posamezni tč. dnevnega reda.

  vabilo na 3 korespondenčno sejo OS dne 21.01.2016

  Gradivo-povečanje oddelkov vrtca in siszemizacija

  vloga sistemizacija in povečanje oddelkov

   

   

   

 2. 6. redno sejo občinskega sveta občine Dobje

   

  OBČINA DOBJE

  Odbor za kmetijstvo

  Dobje pri Planini 26

  3224 Dobje pri Planini

         Tel. št.03/746-60-34

             03/746-60-36

  Fax.: 03/746-60-35

  obcinadobje@siol.net

  Številka: 032-0030/2015

  Datum: 21.12.2015

   

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 21. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  6. redno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v PONEDELJEK, 28. decembra 2015 ob 18.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (v dvorani Kulturnega doma).

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. otvoritev in pozdrav,
  2. ugotovitev sklepčnosti,
  3. potrditev predloga dnevnega reda,
  4. potrditev zapisnika 5. redne seje,
  5. poročilo župana o opravljenih nalogah in izvršitvi sklepov OS ter polletno poročilo o izvrševanju proračuna,
  6. poročilo predsednikov odborov,
  7. seznanitev OS o začasnem financiranju 1. tromesečja za leto 2016,
  8. obravnava in sprejem zaključnega računa za leto 2014,
  9. vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
  10.  razno

   

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

   

  Župan Občine Dobje

  Franc Leskovšek, l.r.

   

  Vabljeni:

  -          člani OS,

  -          člani NO,

  -          občinska uprava,

  -          sredstva javnega obveščanja .

   

   

 3. 5. redna seja Občinskega sveta Občine Dobje v ČETRTEK 15.10.2015

  OBČINA DOBJE

  Župan

  Dobje pri Planini 26

  3224 Dobje pri Planini

         Tel. št. 03/746-60-30

                03/746-60-34

         Fax.:03/746-60-35

     obcinadobje@siol.net

  V Dobju, dne 07.10.2015

   

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 21. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  5. redno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v četrtek, 15.oktobra 2015 ob 18.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (v dvorani Kulturnega doma).

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav,
  2. Ugotovitev sklepčnosti,
  3. Potrditev predloga dnevnega reda,
  4. Potrditev zapisnika 4. redne seje,
  5. Poročilo predsednikov odborov,
  6. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2015,
  7. Sprejem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje za programsko obdobje 2015-2020,
  8. Sprejem meril in kriterijev za Javni razpis kmetijstvo 2015,
  9. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvršitvi sklepov OS,
  10. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,
  11.  Razno.

   

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

  Župan Občine Dobje

  Franc   Leskovšek

   

 4. Izobraževanje “Turistični vodnik”

  Razvojna agnecija Kozjansko v jesenskih mesecih pripravlja izobraževanje za lokalne turistične vodnike.

  V kolikor se izobraževanja želite udeležiti kontaktirajte RA Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur. Kontaktna oseba je ga. Elena Zupanec.

  Kontaktni podatki:

  RA Kozjansko

  Tel.: 03/ 747 13 02

  Fax: 03/ 747 13 06

  e-pošta: elena.zupanc@ra-kozjansko.si

  www.ra-kozjansko.si

 5. 4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA V petek 26.06.2015 ob 18.00 uri

  OBČINA DOBJE

  Župan

  Dobje pri Planini 26

  3224 Dobje pri Planini

         Tel. št. 03/746-60-30

                03/746-60-34

         Fax.:03/746-60-35

     obcinadobje@siol.net

  V A B I L O

   

  Na podlagi določil 17. člena Statuta Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 114/2006-UPB1) in 21. člena Poslovnika Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 37/2007)

   

  S  K  L  I  C  U  J  E  M

   

  4. redno sejo občinskega sveta občine Dobje, ki bo

   

  v petek, 26.junija  2015 ob 18.00 uri

   

  v prostorih občine Dobje (v dvorani Kulturnega doma).

   

  Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

  1. Otvoritev in pozdrav,
  2. Ugotovitev sklepčnosti,
  3. Potrditev predloga dnevnega reda,
  4. Potrditev zapisnika 3. redne seje
  5. Poročilo župana o opravljenih nalogah in izvršitvi sklepov OS,
  6. Poročilo o delovanju JZ Knjižnice Šentjur
  7. Poslovno poročilo JZ OŠ Dobje za leto 2014 s predstavitvijo poročila o delovanju Vrtca Dobje v šol. letu 2014/ 2015
  8. Plana delovanja vrtca v šol. letu 2015/2016
  9. Poročilo CSD Šentjur o izvajanju programa Pomoč družini na domu
  1. Sprejem Sklepa o potrditvi cene za izvajanje PND
  2. Poročilo predsednikov delovnih teles:
  • Odbora za Kmetijstvo
  • Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe
  • Odbora negospodarstvo
  • Odbora za varstvo okolja
  • Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

  12.  Sprejem Proračuna za leto 2015

  13. Sprejem Sklepa o prejemnikih občinskih priznanj v letu 2015

  14. Organizacija občinskega praznika v letu 2015

  15. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta,

  16.  Razno.

   

  V pričakovanju Vaše udeležbe Vas lepo pozdravljam.

  Župan Občine Dobje

  Franc Leskovšek

   

  Vabljeni:

  -          člani OS,

  -          občinska uprava,

  -          sredstva javnega obveščanja ,

  -          Načelnica UE Šentjur gospa Marjana Metličar

  -          k 6. tč. d.r. ga. Tatjana Oset – direktorica JZ Knjižnice Šentjur

  -          k 7.8 tč. d.r. ga. Suzana Plemenitaš – ravnateljica JZ OŠ Dobje

  -          k 10., 11. tč. d.r. ga. Anica Weber – direktorica CSD Šentjur

 6. Poziv za pdoajo predlogov za podajo prejemnikov občinskih priznanj

  P O Z I V

  ZA PODAJO PREDLOGOV PREJEMNIKOV

  OBČINSKIH  PRIZNANJ

   

   

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva:

   

  1. 1.     Občane in skupine občanov, da podajo predloge za prejemnike naslednjih priznanj:

   

  • »Častni občan«, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika
  • »Priznanje Občine Dobje«, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta
  • »Zlata plaketa Občine Dobje«, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

   

  1. 2.     Osnovno šolo Dobje, da poda predloge za prejemnike priznanj kategorije:
  • »Priznanje župana občine Dobje« ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini.

   

  Občina Dobje obeležuje svoj praznik, ki je 22. julija, s slavnostno sejo občinskega sveta, kjer se podeljujejo nagrade in priznanja.

  Na podlagi veljavnega Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Dobje (Ur. l. RS, št. 64/00), občina podeljuje naslednja priznanja:

  1. – “Častni občan”, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
  2. – “Priznanje Občine Dobje”, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
  3. – “Zlata plaketa Občine Dobje”, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
  4. – “Priznanje županje-župana Občine Dobje”, ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, izjemoma pa tudi na katerem drugem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

  Kandidate za 1., 2. in 3. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov. Kandidate za 4. stopnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.

  Podane predloge bo sprejemala in obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski svet.

  Rok za oddajo predlogov prične teči od 18.06.2015 in se zaključi 26.06.2015 ob 12.00 uri.

   

  Oddaja in dostava predlogov:

  Podan predlog mora vsebovati zgoraj navedene vsebine. Predlog  za prejemnike priznanj in nagrad predlagatelji pošljejo ali osebno v zaprti kuverti dostavijo na naslov:

  OBČINA DOBJE

  OBČINSKI SVET OBČINE DOBJE

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  Dobje pri Planini 26

  3224   Dobje pri Planini

   

  OBRAVNAVANI BODO SAMO POPOLNI PREDLOGI, KI BODO PRISPELI NA SEDEŽ KOMISIJE DO 26.06.2015 DO 12. URE. PREDLOGI PRISPELI PO TEM DATUMU OZ. URI SE BODO ŠTELI KOT PREPOZNI IN NE BODO OBRAVNAVANI.

  Poziv za prejemnika Občinskih priznanj_26_06_2015

 7. Vabilo na delavnico na temo lokalna razvojna strategija

  Vabilo

   

  Razvojna agencija Kozjansko organizira v Dobju delavnico na temo lokalna razvojna strategija.

   

  Delavnica bo v petek, 19. junija 2015 ob 19.00 uri v dvorani Kulturnega doma Dobje.

   

  Vabljeni vsi, ki vas zanima razvoj podeželja v finančni perspektivi 2014-2020, še posebej tisti, ki nameravate kandidirati na razvojna sredstva v okviru LAS, da se delavnice zanesljivo udeležite.

  Vabljeni!

                                           Župan Občine Dobje

                                                          Franc Leskovšek

                                                                      l.r.

   

   

 8. Zapora ceste LC396130 DOBJE-REPUŠ, dne 27.06.2015 od 17.00 do 3.00 ure naslednjega dne

  Zaradi prireditve Gasilska noč v Dobju v organizaciji PGD Dobje, bo  dne 27.06.2015 od 17.00 do 03.00 ure naslednje dne 28.06.2015 veljala popolna zapora ceste LC 396130 Dobje – Repuš na odseku od  hišne številke  Dobje pri Planini 3  do hišne številke Dobje pri Planini 5.

  V času popolne zapore bo urejen obvoz na relaciji Dobje – Ravno.

  Popolna zapora bo označena z ustrezno prometno signalizacijo.