Nagovor župana

Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletni strani Občine Dobje!

Občina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli 1.000 prebivalcev. Občani naše občine prebivajo na 17.5 km2, v trinajstih vaseh: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem,Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce, in Lažiše. Občina je pričela delovati po drugem krogu členitve občin s 1. 1. 1999. Občinsko središče je naselje Dobje , kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola in otroški vrtec, gasilski dom, lovski dom, kulturni dom, farna cerkev, trgovine in gostilne. Z ustanovitvijo občine je kraj lepo napredoval, številni kilometri moderniziranih cest in vodovodov pričajo o pravilni odločitvi za ustanovitev občine. Pridobitve kot so otroški vrtec, knjižnica, stanovanja za mlade družine pomenijo veliko za naš kraj, zato se mladi vse bolj odločajo ostati v domačem kraju. Delovnih mest v občini ni dovolj za vse, zato so številni občani zaposleni v Celju, Štorah in Šentjurju. V zadnjem obdobju se izvajajo različni manjši projekti v okviru lokalne akcijske skupine »med Pohorjem in Bohorjem«, kjer je vključena tudi Občina Dobje. Projekti so usmerjeni predvsem v eko turizem, zato bomo veseli, če nas obiščete tudi v naravi, ki je pri nas še pristna in neokrnjena.

Aktualno


 1. JAVNI POZIV za podajo predlogov za sestavo Občinske volilne komisije

  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke, druge organizacije občanov ter občane Občine Dobje, da do vključno 16. 7. 2014 do 12.00 ure posredujejo predloge kandidatov za člane in namestnike članov občinske volilne komisije.

  Predlogu mora biti priloženo pisno sogalsje predlaganega.

   

 2. Razpis za podajo predlogov prejemnikov občinskih priznanj

  Na podlagi veljavnega Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Dobje (Ur. l. RS, št. 64/00), občina podeljuje naslednja priznanja:

  1. – “Častni občan”, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
  2. – “Priznanje Občine Dobje”, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
  3. – “Zlata plaketa Občine Dobje”, ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

   

  Na podlagi določil Odloka o istovetnostnih simbolih žuapn Občine Dobje podeljuje priznanje:

  1. “Priznanje župana Občine Dobje” ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na letnem prazniku, bodisi priložnostno.

   

  Vabljeni k oddaji predlogov za podelitev priznanj v letu 2014.

   

  Predloge laho podate do 07.07.2014 do 14.00 ure.

 3. Odprt je javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2014

  Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva  ter podeželja v Občini Dobje v letu 2014 je odprt od 23.05.2014 – 23.06.2014.

  Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

   

  Sredstva v višini 18.000,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa so zagotovljena v kmetijskem delu Proračuna Občine Dobje za leto 2014 in sicer za naslednje ukrepe.

    Vrsta ukrepa  (ukrep po pravilniku)  

  Višina sredstev

  1. NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (ukrep 1, 11. člen pravilnika)

  a) Stroški izvedbe agromelioracijskih del na kmetijskem gospodarstvu

  b) Stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme

  c) Stroški izgradnje ali izboljšanja nepremičnin, infrastrukture in pripadajoče opreme za kmetijsko proizvodnjo

  č) Stroški postavitve pašnikov in obor

   

                16.600,00 EUR

   

  3.000,00 EUR

   

                  9.800,00 EUR

   

                  3.000,00 EUR

   

   

                    800,00 EUR

  2. 

   

  3.

   TEHNIČNA PODPORA(ukrep 2, 14. člen pravilnika)

   

  NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

  (ukrep 3, 17. člen pravilnika)

   

                    400,00  EUR

   

   

                  1.000,00 EUR

     

   

    SKUPAJ               18.000,00 EUR

   

   

 4. POROČILO O KVALITETI VODE V JAVNEM VODOVODU KAPSL – DOBJE ZA LETO 2012

  V PRILOGI JE OBJAVLJENO POROČILO O KVALITETI VODE V JAVNEM VODOVODU KAPSL – DOBJE

  V OBČINI DOBJE ZA LETO 2012

 5. Javno naročilo ENERGETSKA SANACIJA OŠ DOBJE

  Javno naročilo je v celoti objavljeno na portalu javnih naročil.    Objava: Gradbena dela na osnovni šoli,  pod številko objave: JN3772/2013, datum objave 3. 4. 2013.

   

   

 6. LEK Občine Dobje

  Ministrstvo  za infrastrukturo in prostor je  27.11.2012 podalo Soglasje o skladnosti predloga lokalnega energetskega koncepta Občine Dobje. v priponki si lahko ogledate LEK_Občine Dobje.

 7. Nova spletna stran Občine Dobje!

  Pravkar smo posodobili spletno stran naše občine.