Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2017 v Občini Dobje
Datum objave: 14. 8. 2017 10:00
Razpis se zaključi: 14. 9. 2017 12:00
Šifra: 671-0004/2017

Predmet razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Dobje, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2017.

Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Dobje, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 imajo sedež v Občini Dobje,
 so registrirani za izvajanje dejavnosti na športnem področju najmanj eno leto,
 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
 imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
 občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke,
 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva).

Razpisna dokumentacija je na razpolago pri občinski upravi Občine Dobje, lahko pa jo naročite po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Rok za oddajo prijav je od ponedeljka 14. 8. 2017 do vključno četrtka 14. 8. 2017 do 12. ure.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS šport 2017'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Besedilo razpisa in prijavne obrazce najdete v prilogah.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2017
Datum objave: 3. 8. 2017 12:00
Razpis se zaključi: 5. 9. 2017 12:00
Šifra: 610-0005/2017

Občina Dobje, objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2017.

Sofinancirajo se naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja:
- dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
- kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne,
- enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije - izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.

Sredstva v višini 3.700,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa so zagotovljena v Proračunu Občine Dobje za leto 2017.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2017
Datum objave: 3. 8. 2017 10:00
Razpis se zaključi: 5. 9. 2017 12:00
Šifra: 610-0006/2017

Občina Dobje objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2017.

Sredstva v višini 800,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa so zagotovljena v Proračunu Občine Dobje za leto 2017.

Razpisna dokumentacija je na razpolago pri občinski upravi Občine Dobje, lahko pa jo naročite po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Rok za oddajo prijav je od četrtka, 3. 8. 2017 do vključno do torka, 5. 9. 2017 do 12.00 ure.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS DRUŠTVA UPOKOJENCEV 2017'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo - ibrazce najdete v prilogah.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2017
Datum objave: 2. 8. 2017 0:00
Razpis se zaključi: 4. 9. 2017 15:00
Šifra: 354-0021/2017

Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE v Občini Dobje.

Sredstva za leto 2017 so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2017
na proračunski postavki:
15009: Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v skupni višini 2.000,00 EUR

Upravičeni stroški:
- nakup male komunalne čistilne naprave
- vgradnja male komunalne čistilne naprave
- prvi zagon z nastavitvijo parametrov

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov, ki ima certifikat oz. pridobljeno listino o skladnosti s standardi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur. L. RS št. 98/07, 30/10), je izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti iz označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom.
Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s prvim zagonom, ki so bile vgrajene od vključno 1.1.2017 dalje.

Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in vgradnjo/gradnjo ustrezne MKČN.
Skrajni rok za oddajo vlog je 4. 9. 2017.

Vloga mora biti izpolnjena in podpisana na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke ter priloge. Obrazci in priloge naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot je navedeno v navodilu.

Vlagatelji vložijo vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini do 4. 9. 2017. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2017'. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

Podrobnejše informacije najdete v besedilu razpisa.


 

Potekli razpisi