Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2018
Datum objave: 14. 8. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 14. 9. 2018 12:00
Šifra: 610-0002/2018

Občina Dobje, objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v
Občini Dobje v letu 2018

Sofinancirajo se naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja:
- dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
- kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne,
- enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije - izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.
Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesionalna kultura ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno dejavnost.

Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine, opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom višine razpoložljivih sredstev:

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti porabljena v letu 2018.

Rok za oddajo prijav je od torka, 14. 8. 2018 do vključno petka, 14. 9. 2018 do 12.00 ure.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS KULTURA 2018'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30.

Številka: 610-0002/2018
Datum: 14. 8. 2018

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2018
Datum objave: 14. 8. 2018 0:00
Razpis se zaključi: 14. 9. 2018 12:00
Šifra: 610-0003/2018

Občina Dobje objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov upokojenskih društev v
Občini Dobje v letu 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so javnega pomena in jih bodo izvajalci realizirali v letu 2018.

Sredstva v višini 800,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa so zagotovljena v Proračunu Občine Dobje za leto 2018.

Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Dobje,
- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
- da društvo deluje najmanj eno leto,
- da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to izkazuje s predložitvijo letnega poročila in potrdilom o oddaji le-tega Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje društva.

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

Rok za oddajo prijav je od torka, 14. 8. 2018 do vključno¬¬¬¬ petka, 14. 9. 2018 do 12.00 ure.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS DRUŠTVA UPOKOJENCEV 2018'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi občine Dobje tel. (03) 746-60-30.


Več o tem si preberite v priloženem besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.


 

Potekli razpisi