Razpisi

Javna naročila
Menjava strešne kritine na OŠ Dobje
Datum objave: 19. 5. 2017 10:00
Razpis se zaključi: 9. 6. 2017 11:00
Šifra: 430-0012/2017

Naročnik vse zainteresirane ponudnike vabi, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo, v skladu z Zakonom o javnem naročanju - ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015) in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

Oznaka naročila na portalu javnih naročil je JN005201/2017-W01.

Za pravočasne bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na naslov

OBČINA DOBJE (oddaja v tajništvu),
Dobje pri Planini 26,
3224 Dobje pri Planini,

do 9. 6. 2017 do 11:00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo isti dan ob 11:30 uri v prostorih naročnika.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 'NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA 'Menjava strešne kritine na OŠ Dobje'. Na ovojnici mora biti jasno označen naslov ponudnika. Ponudnik lahko uporabi obr-1, ki ga nalepi na ovojnico.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno označene.


Če ponudba ni predložena v zgoraj navedenem roku v tajništvu naročnika, se šteje, da je bila predložena prepozno. Prepozno ponudbo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z navedbo, da je bila prepozna.


Razpisno dokumentacijo, obrazce in osnutek pogodbe ter popis del najdete v priponkah.Franc Leskovšek
Župan

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2017
Datum objave: 17. 5. 2017 15:00
Razpis se zaključi: 19. 6. 2017 12:00
Šifra: 330-0003/2017

Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), Odloka o proračunu občine Dobje za leto 2017 in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. ¬¬¬¬84/2015) ter v skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13) objavlja


JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2017.


PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2017, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva v višini 15.600 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Dobje za leto 2017 in se dodelijo za ukrepe, ki so opredeljeni v razpisu.

Sredstva bo Občina Dobje (v nadaljevanju občina) dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobje za programsko obdobje 2015 - 2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Datum objave: 15. 5. 2017 16:00
Razpis se zaključi: 15. 6. 2017 15:00
Šifra: 352-0004/2017

Občina Dobje

o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM


Predmet razpisa je eno sproščeno stanovanje na območju občine Dobje. Stanovanje se nahaja na naslovu Dobje pri Planini 21, stanovanje št. 1.

Stanovanje se bo upravičencu oddalo v najem po izvedbi javnega razpisa po vrstnem redu prednostne liste.
Ta razpis je namenjen tistim upravičencem, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila varščine.

Razpisni rok traja od 15. 5. 2017 do vključno 15. 6. 2017. Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi oddajte v zaprti kuverti s pripisom: 'Prijava na javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Dobje' na naslov Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini do vključno 15. 6. 2017 osebno ali po pošti.

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta

Objavljamo Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta “svetovalec za računovodstvo”.

Prijave so možne do 13. 4. 2017. Pogoji so podrobneje opredeljeni v razpisu.

Potekli razpisi