Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2018
Datum objave: 1. 6. 2018 10:00
Razpis se zaključi: 10. 7. 2018 15:00
Šifra: 354-0014/2018

Občina Dobje objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE v Občini Dobje.

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov, ki ima certifikat oz. pridobljeno listino o skladnosti s standardi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur. L. RS št. 98/07, 30/10), je izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti iz označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom.
Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s prvim zagonom, ki so bile vgrajene od vključno 1.1.2018 dalje.

Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in vgradnjo/gradnjo ustrezne MKČN.

Vlagatelji vložijo vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini do 10. 7. 2018. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom 'NE ODPIRAJ - RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2018'. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka dosegljiva na spletni strani Občine Dobje (www.dobje.si), ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vse informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 03/746-60-30 ali 03/746-60-32, vsak delovni dan v času uradnih ur.

Več v prilogah.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Občina Dobje
Datum objave: 30. 5. 2018 10:00
Razpis se zaključi: 29. 6. 2018 12:00
Šifra: 330-0005/2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja društev na podlagi njihovih programov in projektov, ki delujejo z namenom pospeševanja organizirane dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobje za leto 2018.

Okvirna višina razpisanih sredstev je 600 EUR (PP 11025). Višina sofinanciranja posameznemu prijavitelju je odvisna od višine doseženih točk ter števila prijavljenih in odobrenih vlog.

Razpisna dokumentacija obsega:
 besedilo razpisa,
 prijavni obrazec,
 vzorec pogodbe,
 obrazec za poročilo.

Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani www.dobje.si, lahko pa si jo naročite preko elektronske pošte: lidija.cadej@dobje.si Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30.

Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva v letu 2018, je odprt od 30. 5. 2018 do 29. 6. 2018.

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec,
- obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu.

Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprtih kuvertah s pripisom 'Javni razpis za kmetijstvo - društva 2018' na naslov: Občina Dobje Občinska uprava, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO - DRUŠTVA 2018'. Na kuverti mora biti naslov vlagatelja.

Zadnji rok oddaje vlog je 29. 6. 2018 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.


 

Potekli razpisi