Vloge in obrazci

Vloga za izdajo soglasja lastnika oz. upravljalca prireditvenega prostora

11.06.2015

  1. Soglasje za uporabo prostora oz. zemljišča, če je lastnica le-teh občina

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in /ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za uporabo le-tega prostora pridobiti ustrezno sogasje.

Vlogo je potrebno vložiti vsaj 30 dni pred predvidenim datumom prireditve na priloženem obrazcu

 

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi

09.09.2016

Naziv postopka:
Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
Področje:
Okolje in prostor

Opis postopka:
Vlagatelj odda vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča v glavni pisarni Občine Dobje ali pisno na naslov Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatke o namenski rabi prostora, kot jih določajo občinski prostorski akti. Potrdilu o namenski rabi zemljišča je za v potrdilu navedene zemljiške parcele  priložen grafični  dela občinskega prostorskega akta, iz katere je razvidna razmejitev med posameznimi namenskimi rabami.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. V potrdilu je navedeno, da se pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta.
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), po novem določa, da se Potrdilo o namenski rabi zemljišča izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse v višini 22,66 eura, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
Pravna podlaga:
– 105. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO).

Z dnem uveljavitve zgoraj navedenega zakona ne glede na določbe drugih predpisov predložitev potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam.

Zahtevane priloge:
– /
Taksa:  22,70 EUR

Namen plačila: »upravna taksa za PNR«, na naziv prejemnika: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

Upravna taksa se poravna  na podračuna Upravnih taks Občine Dobje  št. računa  SI56 0135-4554-0309-136  z navedbo reference : SI11 76538 – 7111002 – 2017 in BIC banke: BSLJSI2X.

 

Vloga za zaporo ceste

11.07.2013

Opis postopka:
Vlogo za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo ceste vloži predlagatelj zapore ceste v glavni pisarni Občine Dobje. Vlogo za zaporo ceste  se lahko vloži na podlagi 46. in 47. člena Odloka o občinskih cestah, zaradi prireditev ali izvajanja del.  Zapora je lahko delna ali popolna. Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi raznih prireditev, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. Predlagatelj popolne in delne zapore mora o njej in o preusmeritvi obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

Vlogi je obvezno potrebno priložiti:

  • Projektni elaborat zapore ceste s specifikacijo prometne signalizacije,
  • Gradbeno dovoljenje oz. soglasje lastnika ceste za poseg v cestno telo ali v varovalni pas ceste.

Upravna taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah – (ZUT-H) Ur. list RS, št 88-4709/2010 z dne 5.11.2010 je potrebno plačati upravno takso v višini:

  •  Za vlogo in odločbo o zapori zaradi del na  občinski cesti skupaj 6,35 EUR (za vlogo po tar. št. 1 in za odločbo o zapori zaradi del na cesti po tar. št. 30 c).
  • Za vlogo in odločbo o zapori zaradi prireditve na občinski cesti 22,66 EUR  (za vlogo po tar. št. 1 in  za odločbo o zapori zaradi prireditve na cesti po tar. št. 30 d)

Upravno takso poravnate:

  • s položnico ali preko spletne banke: št. računa: SI56 0135-4554-0309-136, referenca: 11 76538-7111002-2015, namen plačila: Plačilo upravne takse za zaporo občinske ceste

Opomba:

Vlogo s prilogo oddate v GLAVNO PISARNO OBČINE DOBJE, ali pošljete po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26,3224 Dobje pri Planini

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste – 47. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS št. 60/99)

Postopek vodi:
Andreja Gradič
Tajnik OU
tel. 03/746-60-32

 

Vloga za izdajo lokacijske informacije

09.09.2016

 

Vloga za priklop na javno vodovodno omrežje

10. 8. 2017

 

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

15.11.2012

 

Vloga za najem dvorane KD Dobje

27. 12. 2017

Na podlagi Sklepa o potrditvi cenika za najem dvorane Kulturnega doma Dobje, ki je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Dobje, dne 14. 12. 2017, objavljamo

CENIK NAJEMA DVORANE KULTURNEGA DOMA DOBJE

Obdobje Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV
Letni čas 50,00 EUR/dan 11,00 EUR 61,00 EUR/dan
Zimski čas (kurilna sezona*) 70,00 EUR/dan 15,40 EUR 85,40 EUR/dan

Cene se uporabljajo od 1. 1. 2018 dalje.