JAVNI RAZPIS za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2019

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2019

Sredstva za leto 2019 so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2019

na proračunski postavki:

15009: Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

                                                                        v skupni višini 2.400,00 EUR

Financiranje MKČN za stanovanjski objekt:

PRIKLJUČEN NA JAVNI VODOVOD

                                     50% upravičenih str.   oz.   največ 800 EUR

OSKRBA Z LASTNIM VODOVODOM

                                       50% upravičenih str.   oz.   največ   400 EUR

 

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov, ki ima certifikat oz. pridobljeno listino o skladnosti s standardi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur. L. RS št. 98/07, 30/10), je izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti iz označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom.

Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s prvim zagonom, ki so bile vgrajene od vključno 1.1.2019 dalje.

Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in vgradnjo/gradnjo ustrezne MKČN.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.7. 2019

1_Besedilo javnega razpisa za sofinanciranje MKČN v 2019

2019_Razpisna dokumentacija MKČN 2019