JAVNA RAZPRAVA PRORAČUNA OBČINE DOBJE ZA LETO 2020

Na podlagi  15. člena Statuta Občine Dobje (Ur. L. RS št. 81/2018)  in 77. člena  Poslovnika občinskega sveta Občine Dobje (Ur. l. RS št.81 /2018) je Občinski svet Občine Dobje na svoji 8. redni seji dne 24.02.2020 sprejel naslednji

 

SKLEP

O JAVNI RAZPRAVI PRORAČUNA OBČINE DOBJE ZA LETO 2020

 

  1. člen

O Predlogu Proračuna Občine Dobje za leto 2019 se opravi 30 dnevna javna razprava, ki traja od 25.02.2020  do 26.03.2020.

 

2. člen

Predlog proračuna se objavi na spletni strani Občine Dobje.

 

3. člen

V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna delovna telesa sveta in zainteresirana javnost.

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna se pošljejo županu.

 

Način in rok vložitve pripomb in predlogov občanov je naveden  v Obvestilu o javni razpravi Proračuna za leto 2020.

 

4. člen

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Dobje.

 

Datum: 24.02.2020

Številka: 410-0009/2020

 

Župan občine Dobje

Franc Leskovšek

1.Sklep o Javni razpravi Proračun 2020

2.Navodilo_JR_vlaganje predlogov_proračun2020

I. Splošni del proračuna_2020_1. obravnava

II. Posebni del proračuna_2020_2. obravnava