Katalog informacij Javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina Dobje

Občina_Dobje_grb

Naslov: Dobje pri Planini 26
Pošta: 3224 Dobje pri Planini
Telefon: 03 746 60 30
Fax:
E-pošta: obcinadobje@siol.net
Župan: Franc Leskovšek
Odgovorna uradna oseba: Franc Leskovšek, župan
Datum prve objave kataloga: 21. 3. 2016
Datum zadnje spremembe kataloga: 27. 12. 2017
Druge oblike kataloga:
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/
Uredbo o posredovanj in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Iskalnik po vsebini kataloga informacij javnega značaja:

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Organigram in podatki o organizaciji občine
Delovno področje občine: Katalog pristojnosti občin
Organi občine: Župan Občine Dobje
Občinski svet Občine Dobje
Nadzorni odbor Občine Dobje
Občinska uprava Občine Dobje
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Občinska volilna komisija Občine Dobje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: povezava
Organigram: povezava

 

2.b Seznam zavezancev po ZDIJZ iz pristojnosti občine
Javni zavodi:
Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
Regijsko Študijsko središče, Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Osnovna šola Dobje, Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini
 Javna podjetja:  /
Drugi izvajalci javnih služb:  /

 

2.c Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Franc Leskovšek, župan, za vsa področja pristojnosti občine
Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
tel. 03 746 60 34, mobi 041 794 352, e-pošta: franc.leskovsek@dobje.si ali obcinadobje@siol.net; mag. Nataša Kos, za medobčinski inšpektorat in redarstvo
Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica,
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, Keršova ulica 12, 3212 Vojnik
tel. 08 205 19 21, e-pošta: inspekcija@vojnik.si

 

2.č Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti
Državni register: povezava
Predpisi lokalne skupnosti: register predpisov Občine Dobje
Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti: povezava
Predpisi lokalne skupnosti po letih: povezava
Uradno glasilo občine:
Predpisi EU: povezava

 

2.d Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov lokalne skupnosti: katalog predlogov predpisov občine
Predlogi predpisov lokalne skupnosti po letih: povezava

 

2.e Seje občinskega sveta
Seje občinskega sveta: povezava
Seje občinskega sveta po letih: 2014-2018

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela občine po vsebinskih sklopih
Seznam strateških dokumentov: povezava
Seznam programov: povezava
Seznam programov razvoja in strategij posameznih dejavnosti: povezava
Seznam strategij razvoja posameznih (gospodarskih in negospodarskih) javnih služb: povezava
Strategije, programi in načrti delovanja organov občine: povezava
Stališča, mnenja in študije: povezava

 

2.g Katalog upravnih postopkov in drugih storitev občine:
Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

 

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku: Franc Leskovšek, župan, za vsa področja pristojnosti občine
Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
tel. 03 746 60 34, mobi 041 794 352, e-pošta: franc.leskovsek@dobje.si ali obcinadobje@siol.net
Vloge in obrazci: povezava
Življenjski dogodki (storitve občine za občane):
Podatki o dostopnosti občinske uprave: Uradne ure Občinske uprave Občine Dobje:
Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
Torek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
Četrtek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
Petek: 8.00–13.00

 

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
Javno naročanje po ZJN3: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

 

2.i Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
1.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
2.
Ime evidence: Evidence občinskega redarstva
Normativna podlaga: 28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
3.
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
4.
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
5.
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
6.
Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
7.
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
8.
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
9.
Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 37. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
10.
Ime evidence: Evidenca o občinskih javnih cestah
Normativna podlaga: 40. člen Zakona o cestah /ZCes-1/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
11.
Ime evidence: Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
Normativna podlaga: 26. členZakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej)
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
12.
Ime evidence: Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

 

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
1.
Ime informatizirane zbirke: Register turističnih vodnikov za turistično območje občine
Kratek opis namena zbirke: 42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
2.
Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občine
Kratek opis namena zbirke: povezava
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: povezava
Dostop do zbirke: povezava

 

2.k Druge informacije javnega značaja
Novice o delovanju občine: povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja: 2016

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: – vsak delovnik v času uradnih ur
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: – osebni dostop na sedežu občine
– dostop po elektronski poti na obcinadobje@siol.net
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski poti
Formalna zahteva: – zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti obcinadobje@siol.net
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Dobje obcinadobje@siol.net
Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.
Delni dostop:

 

4. STROŠKOVNIK IN CENIK
Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) v skladu z določili Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:
Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:
Skip to content