Lokalne volitve

Lokalne volitve 2018

 

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018

Pogoji – LOKALNE VOLITVE 2018

 

Rokovnik

0_ROKOVNIK_LV 2018

 

Obvestila

Na temelju 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) (v nadaljevanju ZLV) Občinska volilna komisija Občine Dobje (v nadaljevanju OVK) objavlja :

Na rednih lokalnih volitvah v Občini Dobje v letu 2018 je za:

  1. vložitev kandidature za župana s podpisi volivcev potrebno najmanj 15  (petnajst) podpisov volivcev iz Občine Dobje.
  2. vložitev kandidature za člana občinskega sveta s podpisi volivcev potrebno najmanj 30  (trideset) podpisov volivcev iz Občine Dobje (kot ene volilne enote).

 Občinska volilna komisija

Občine Dobje

predsednik

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav., l.r.

Obvestilo_podpisi za podoporo župan in os 2018

 

Sklep o določitvi volišč

 Za volitve v Občinski svet Občine Dobje in za volitve župana Občine Dobje, razpisane za 18.11.2018, kjer območje Občine Dobje na podlagi Odloka o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 75/06) predstavlja eno volilno enoto, se določita 2 (dve) volišči in sicer:

  • volišče št. 1 (šifra volišča: 15401001) s sedežem v Kulturnem domu Dobje, Dobje pri Planini 26, ki obsega naselja: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Slatina pri Dobjem, Repuš, Gorica pri Dobjem in Presečno.
  • volišče št. 2 (šifra volišča: 15401002) s sedežem v Osnovni šoli Dobje, Dobje pri Planini 20a, ki obsega naselja: Jezerce pri Dobjem, Suho, Škarnice, Završe pri Dobjem, Večje Brdo in Lažiše.

Za vse volivce v Občini Dobje, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli na dan glasovanja voliti na za ta dan določenem volišču, bo organizirano predčasno glasovanje na volišču:

–  v Kulturnem domu Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

1_3_Sklep o določitivi volišč 2018

 

 

Obvestilo

 Občinska volilna komisija obvešča vse udeležence lokalnih volitev 2018, da je komisija za morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi s potekom in organizacijo volitev ter druga tehnična in pravna vprašanja dosegljiva na:

Fizičnem naslovu:

Občina Dobje

Občinska volilna komisija

Dobje pri Planini 26

3224 Dobje pri Planini

Elektronskem naslovu (priporočen kontakt):

obcinadobje@siol.net

Na telefonskih številkah:

041 689 895 (predsednik OVK, g. Bogomir Brložnik)

041 611 035 (namestnik predsednika OVK, g. Andrej Frece)

Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Dobje

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav. l.r.

1_4__obvestilo-kontakt-ovk_ 2018_pdf

 

Poziv k podaji predlogov  za imenovanje volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev  dne 18.11.2018

Vljudno vas pozivamo, da najkasneje do 13.09.2018 predložite Občinski volilni komisiji Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, svoje predloge za člane volilnih odborov.

K predlogom predložite tudi soglasja kandidatov.

1_2_Poziv za imenovanje VO_2018

1_2_1_Soglasje-kandidata-za-VO_2018_novo