Lokalne volitve

Lokalne volitve 2022

Občinska volilna komisija Občine Dobje

Predpisi Občine Dobje, ki urejajo lokalne volitve v Občini Dobje:

Odloka o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 75/06)

 

Predsednik:

Bogomir Brložnik

 

Namestnica predsednika:

Irena Tovornik

 

Člani:

Tanja Gril Leskovšek

Olga Jager

Urban Uduč

 

Namestniki članov:

Matic Gračnar

Brumec Marjana

Žekar Kristina

 

Tajnica Občinske volilne komisije Občine Dobje:

Andreja Gradič

 

DOSEGLJIVOST OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE DOBJE

Obvestilo dosegljivost volilne komisije

Vse predlagatelje kandidatur za volitve župana in članov občinskega sveta obveščamo, da je zadnji rok za vlaganje kandidatur 20. oktober 2022 do 19. ure.

Kandidature se vlagajo na sedežu Občinske volilne komisije Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini,  v poslovnem času občinske uprave.

Kandidature sprejema: tajnica občinske volilne komisije Andreja Gradič,  zadnji dan roka za vložitev kandidatur pa od 17.00 ure do 19.00 ure tudi  predsednik ObVK Bogomir Brložnik oz. namestnica predsednika Irena Tovornik.

Rokovnik volilnih opravil LV_2022

Gradivo je dostopno na spletni strani Državne volilne komisije: https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/lokalne-volitve/lokalne-volitve-2022/

Priponka:

 

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature 

Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti oziroma listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Glede na določbe 54. člena Zakona o lokalnih volitvah je za vložitev kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta volilne enote 1 (celotno območje Občine Dobje)  potrebnih 30 podpisov volivcev.

Določba 106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Upoštevaje zakonska določila je potrebno pri kandidaturi za župana s podpisi volivcev predložiti overjene podpise najmanj 15 (petnajst) volivcev iz Občine Dobje.

 

Priponki:

 

SKLEP O DOLOČITVI TERMINA ZA PREDČASNO GLASOVANJE 

Za izvedbo volitev župana in  člane občinskega sveta, ki bodo 20. novembra 2022, bo za vse volivce, ki bodo na dan volitev odsotni iz kraja stalnega prebivališča in so sicer vpisani v volilni imenik volilne enote Dobje (ne glede na volišče Kulturni dom Dobje ali Osnovna šola Dobje) potekalo predčasno glasovanje na volišču št. 1 – Kulturni dom Dobje:

 • v četrtek, 17. 11. 2022, od 7. do 19. ure

Predčasno glasovanje bo potekalo v dvorani Kulturnega doma Dobje, na naslovu Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini .

Sklep predčasno glasovanje

 

POZIV K PODAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2022

Občinska volilna komisija Občine Dobje obvešča vse politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane Občine Dobje, da lahko v skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) najkasneje v desetih dneh po razpisu volitev podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Predlogi se lahko vložijo na sedežu Občinske volilne komisije Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, najkasneje do 15. 9. 2022.

Priponka:

 • Javni poziv, obrazec predloga in obrazec soglasja

Poziv k podaji predlogov za imenovanje volilnih odborov

Sklep o določitvi volišč v občini Dobje za izvedbo lokalnih volitev 2022

 

DAJANJE PODPORE KANDIDATOM ZA LOKALNE VOLITVE 2022

Med 5. septembrom in 20. oktobrom 2022 (zadnji dan do zaključka delovnega časa, t.j. do 15. ure) lahko volivci dajejo podpore županskemu kandidatu in kandidatu za člana občinskega sveta. Na sedežu upravne enote bodo podpore volivcev sprejemali ves poslovni čas.

Poslovni čas Upravne enote Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur :
ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
torek od 8.00 do 15. 00 ure
sreda od 7.00 do 17.00 ure
četrtek od 8.00 do 15.00 ure
petek od 8.00 do 13.00 ure

Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 47/18)

Obrazca za podporo sta brezplačno na voljo na sedežu upravne enote.

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah(1)

Podpora_kandidaturi_za_clana_obcinskega_sveta_oz_listi_kandidatov_SLO

Podpora_kandidaturi_za_zupana_SLO(1)

 

OBRAZCI ZA KANDIDATURE

Obrazci so na voljo na spletni strani DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/lokalne-volitve/lokalne-volitve-2022/

OBRAZCI ZA  KANDIDATURO ŽUPAN 

Kandidatura_za_zupana_instruktivni_obrazec_LV_2022

OBR_LV-5-soglasje_zupan 1

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_zupana_LV_vzorec

 

OBRAZCI ZA  KANDIDATURO OBČINSKI SVET 

Kandidatura_za_lokalne_volitve_vecinski_volilni_sistem_instruktivni_obrazec_LV_2022

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec

Soglasje_s_kandidaturo_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec 1

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec.docx

 

V obrazcih za kandidaturo je potrebno tudi vpisati stopnjo in naziv izobrazbe.

Objavljamo šifrant:

000 – Brez izobrazbe

110 – Nepopolna osnovnošolska

120 – Osnovnošolska izobrazba

130 – Nižja poklicna izobrazba

140 – Srednja poklicna izobrazba

150 – Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 – Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 – Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 – Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 – Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 – Doktorat znanosti in podobna izobrazba

 

GLASOVANJE PO POŠTI 

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za  prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje deset dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 9. 11. 2022.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji v zgoraj navedenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Odločbe o invalidnosti izdajajo:

– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;

– Zavod RS za zaposlovanje — odločbe o invalidnosti po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter po zakonu, ki je urejal usposabljanje in zaposlovanje invalidov;

– Zavod RS za šolstvo — odločbe o usmerjanju v program vzgoje in izobraževanja po zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;

– Centri za socialno delo — podatke o oblikah družbenega varstva po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, in odločbe o pridobitvi statusa otroka s posebnimi potrebami;

– Upravne enote — odločbe o vojnih invalidih po zakonu o vojnih invalidih.

 Volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja in da obvestilu občinski volilni komisiji  o tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Glasovanje po pošti — volivci, ki jim je nepredvideno odvzeta prostost oz. so sprejeti v   bolnišnico, socialnovarstveni zavod ipd., ter volivci, ki so v izolaciji

Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnje točke, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji, najpozneje pet dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 14. 11. 2022 in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo).

Volivci, ki so v izolaciji, glasujejo po pošti  pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja in da obvestilu občinski volilni komisiji o  tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

obrazec-glasovanje-po-posti(1)

Obvestilo_invalida_o_enkratnem_glasovanju_po_posti_na_obmocju_Republike_Slovenije_vzorec

 

GLASOVANJE NA DOMU 

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja oziroma najpozneje 16. 11. 2022. Obvestilu so dolžni priložiti ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji pod pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo.

obrazec-glasovanje-na-domu

 

Predlaganje zaupnikov kandidatov – pojasnila

Predlaganje zaupnikov na volišča _LV2022

 

Podatki o kandidatih

Podatki o kandidatih na lokalnih volitvah Občine Dobje so na voljo na spodnji povezavi:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/dobje/kandidati

Izžreban vrstni red kandidatov za župana _LV2022

Izžreban vrstni red kandidatov za Občinski svet LV2022

 

 

Občinska volilna komisija Občine Dobje ob uporabi 61. člena veljavnega Zakona o volitvah v državni zbor v zvezi s 4. členom  veljavnega Zakona o lokalnih volitvah objavlja

S   E   Z   N   A   M

POTRJENIH KANDIDATOV ZA ŽUPANA IN ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBJE NA REDNIH VOLITVAH DNE 20. NOVEMBRA 2022

 

KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE DOBJE

 

 1. FRANC LESKOVŠEK, 22.12.1950, stan.: Brezje pri Dobjem 16 a, 3224 Dobje pri Planini; poklic: kmetijec; delo ki ga opravlja: župan; predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

 

Glasuje se za enega (1) kandidata.

 

Vrstni red kandidatov je določen z žrebom.

KANDIDATI ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOBJE

 1. SIMON HEBAR, roj. 06.05.1981, stanujoč Škarnice 26, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: profesor, delo, ki ga opravlja: profesor geografije in zgodovine, predlagatelj: Natalija Plemenitaš Fuchs in skupina volivcev
 2. FRANCI LESKOVŠEK ml., roj. 26.09.1975, stanujoč: Brezje pri Dobjem 16 b, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: trgovski poslovodja-kmetijski tehnik, delo, ki ga opravlja: trgovski potnik – pospeševalec prodaje (komercialist), predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 3. KARL ČADEJ, roj. 25.07.1958, stanujoč Završe pri Dobjem 2, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: kovinostrugar, delo ki ga opravlja: kmetovalec, predlagatelj: SD – SOCIALNI DEMOKRATI
 4. ANITA SEIDL ŽEKAR, 12.01.1991, stanujoč Presečno 19 a, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik, delo ki ga opravlja: vodja nabave, skladiščenja opreme in logistike, predlagatelj: mag. Natalija Plemenitaš Fuchs in skupina volivcev
 5. HELENA VOLASKO, roj. 17.03.1968, stanujoča Večje Brdo 15 a, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani upravni organizator, delo ki ga opravlja: upravna delavka, predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 6. PETER FRECE, roj. 05.04.1972, stanujoč Škarnice 14, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: šofer, delo ki ga opravlja: voznik, predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 7. JANEZ LESKOVŠEK, roj. 19.07.1978, stanujoč: Dobje pri Planini 12 a, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: diplomirani komercialist, delo, ki ga opravlja: namestnik direktorja trga, vodenje PE Celje, predlagatelj: NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 8. MOJCA GRAČNAR, roj. 30.06.1966, stanujoča: Lažiše 29, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov:/, delo, ki ga opravlja: upokojenka, predlagatelj: SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
 9. DAVID KRAVINA, roj. 07.1972, stanujoč: Škarnice 16, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov:diplomirani ekonomist; delo, ki ga opravlja: komercialist v Merkur d.d. TC Hudinja; predlagatelj: mag. Natalija Plemenitaš Fuchs in skupina volivcev
 10. BRANKO UDUČ, roj. 26.11.1961, stanujoč: Dobje pri Planini 32,3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: komercialist; delo, ki ga opravlja: komercialist, predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 11. JOŽICA KNEZ, roj. 03.1976, stanujoč Lažiše 28, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik, delo ki ga opravlja: dopolnilna dejavnost na kmetiji; predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 12. SERGEJA RAMŠAK, roj. 06.1994, stanujoč Slatina pri Dobjem 4, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: kozmetični tehnik, delo ki ga opravlja: kozmetičarka; predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
 13. NATALIJA PLEMENITAŠ FUCHS, roj. 14.12.1979, stanujoča: Dobje pri Planini 9 c, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: mag. znanosti, delo, ki ga opravlja: vodja izpostave URSZR Celje, predlagatelj: mag. Natalija Plemenitaš Fuchs in skupina volivcev
 14. BOŽIDAR ŽIBRET, roj. 19.12.1972, stanujoč Lažiše 21, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: magister, delo ki ga opravlja: profesor geografije in nemščine; predlagatelj NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
 15. MATEJA RAJH JAGER, roj. 02.10.1984, stanujoča: Večje Brdo 6 a, 3224 Dobje pri Planini, strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. komunikologinja, delo, ki ga opravlja:samostojna strokovna delavka na projektih in učiteljica poslovne komunikacije, predlagatelj: Natalija Plemenitaš Fuchs in skupina volivcev

Glasuje se za največ sedem (7) kandidatov.

Dobje, 02.11.2022

Predsednik občinske volilne komisije

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav.

l.r.

 

 

 

Lokalne volitve 2018

Lokalne volitve 2018

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM KANDIDATOV GLEDE ZAUPNIKOV KANDIDATOV

V skladu s 47. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12 in 68/17)  imena zaupnika kandidatov sporoči predstavnik kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Občinska volilna komisija Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini  obvešča predstavnike kandidatur, da lahko najkasneje do PONEDELJKA, 12. NOVEMBRA 2018 predložijo sezname zaupnikov kandidatov, ki bodo lahko navzoči pri delu volilnih odborov.

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat. Zaupnik kandidata tudi ne more biti član volilnega organa (občinske volilne komisije ali volilnega odbora).

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini Dobje.

Predstavniki kandidatur naj občinski volilni komisiji Občine Dobje sporočijo za zaupnike kandidatov oz. kandidatur naslednje podatke:

ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in reg. št. osebnega dokumenta, navedbo volišča oziroma volišč, za katere je zaupnik predlagan  ter navedbo kandidatov oz. kandidatur, katerih zaupnik je.

Predsednik

Občinske volilne komisije

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav., l. r.

Objaviti:

 • spletna stan občine Dobje

Obrazec za zaupnike kandidatov oz. kandidatur:

Obvestilo zaupniki_26_10_2018_objava spletna stran

_Seznam kandidatov_ poslan na gospodinjstva

OBVESTILO VOLIVCEM

Občinska volilna komisija Občine Dobje to obvestilo podaja na temelju 41. čl., 78. čl., 80.  čl. in 81. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 79.a čl. In 81. čl. Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS št. 109/06 – UPB1, 54/07-odl.US, 35/14- odl.US, in 23/17) v zvezi  s 4. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17)  in se nanaša na :

GLASOVANJE PO POŠTI

Volivci, ki se nahajajo v socialnovarstvenih zavodih za institucionalno varstvo (domovi za starejše) in tam nimajo stalnega prebivališča, volivci, ki se nahajajo v bolnišnici, so v priporu ali v zavodu za prestajanje kazni, kot tudi volivci, ki so invalidi, ki imajo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, lahko na splošnih rednih volitvah leta 2018 v Občini Dobje glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do 7.  NOVEMBRA 2018 in če invalidi obvestilu priložijo odločbo (fotokopijo) pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki so na dan glasovanja splošnih rednih volitev leta 2018 v Občini Dobje  (18. novembra 2018) odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar ne prej kot pet dni in ne kasneje kot dva dni pred dnevom glasovanja, na posebnem volišču na sedežu občinske volilne komisije občine Dobje.

Volišče za predčasno glasovanje bo v dvorani Kulturnega doma Dobje.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto v SREDO, 14. NOVEMBRA 2018 od 07.00 – 19.00 URE. 

GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se na dan rednih splošnih volitev (18. novembra 2018) zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do SREDE, 14. NOVEMBRA 2018.

GLASOVANJE INVALIDOV

Volišča morajo biti dostopna invalidom in oba volišča v Občini Dobje (volišče v Kulturnem domu Dobje in volišče v OŠ Dobje) sta dostopna invalidom.

GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE  in

GLASOVANJE NA VOLIŠČU ZUNAJ KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA

Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, kot tudi ne določbe tega zakona, ki se nanašajo na glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivališča. To pomeni, da na LOKALNIH VOLITVAH NI MOGOČE GLASOVATI PO POŠTI IZ TUJINE IN NI MOGOČE GLASOVATI NA VOLIŠČU ZUNAJ KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA.

 04_02_Obvestilo volivcem- glasovanje na domu_po pošti_POSLAN PO POŠTI                                                 

Občinska volilna komisija Občine Dobje

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav.

l.r.

Seznam kanidatur za župana in občinski svet Občine Dobje

Seznam kanidatur za župana in občinski svet Občine Dobje je dosegljiv na povezavi:

https://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_dobje.html

Obvestilo vlaganje kandidatur

Predsednik oz. namestnik predsednika OVK bosta za vsa morebitna vprašanja v zvezi z lokalnimi volitvami ter vložitvijo kandidatur,  osebno dosegljiva na sedežu Volilne komisije Občine Dobje v:

ČETRTEK 18.10.2018 od 17.00  –  19.00 ure

Kandidature za Lokalne volitve 2018 lahko do 18.OKTOBRA 2018  vložite:

 • osebno – vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občinske volilne komisije, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
 • osebno – v času zgoraj navedenega dežurstva predsednika oz. namestnika OVK (četrtek 18.10.2018 od 17 – 19 ure).

2_02_Obvestilo uradne ure LV 2018

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci – Lokalne volitve 2018

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018

Pogoji – LOKALNE VOLITVE 2018

Rokovnik

0_ROKOVNIK_LV 2018

Obvestila

Na temelju 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) (v nadaljevanju ZLV) Občinska volilna komisija Občine Dobje (v nadaljevanju OVK) objavlja :

Na rednih lokalnih volitvah v Občini Dobje v letu 2018 je za:

 1. vložitev kandidature za župana s podpisi volivcev potrebno najmanj 15  (petnajst) podpisov volivcev iz Občine Dobje.
 2. vložitev kandidature za člana občinskega sveta s podpisi volivcev potrebno najmanj 30  (trideset) podpisov volivcev iz Občine Dobje (kot ene volilne enote).

 Občinska volilna komisija

Občine Dobje

predsednik

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav., l.r.

Obvestilo_podpisi za podoporo župan in os 2018

Sklep o določitvi volišč

 Za volitve v Občinski svet Občine Dobje in za volitve župana Občine Dobje, razpisane za 18.11.2018, kjer območje Občine Dobje na podlagi Odloka o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 75/06) predstavlja eno volilno enoto, se določita 2 (dve) volišči in sicer:

 • volišče št. 1 (šifra volišča: 15401001) s sedežem v Kulturnem domu Dobje, Dobje pri Planini 26, ki obsega naselja: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Slatina pri Dobjem, Repuš, Gorica pri Dobjem in Presečno.
 • volišče št. 2 (šifra volišča: 15401002) s sedežem v Osnovni šoli Dobje, Dobje pri Planini 20a, ki obsega naselja: Jezerce pri Dobjem, Suho, Škarnice, Završe pri Dobjem, Večje Brdo in Lažiše.

Za vse volivce v Občini Dobje, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli na dan glasovanja voliti na za ta dan določenem volišču, bo organizirano predčasno glasovanje na volišču:

–  v Kulturnem domu Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

1_3_Sklep o določitivi volišč 2018

Obvestilo

 Občinska volilna komisija obvešča vse udeležence lokalnih volitev 2018, da je komisija za morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi s potekom in organizacijo volitev ter druga tehnična in pravna vprašanja dosegljiva na:

Fizičnem naslovu:

Občina Dobje

Občinska volilna komisija

Dobje pri Planini 26

3224 Dobje pri Planini

Elektronskem naslovu (priporočen kontakt):

obcinadobje@siol.net

Na telefonskih številkah:

041 689 895 (predsednik OVK, g. Bogomir Brložnik)

041 611 035 (namestnik predsednika OVK, g. Andrej Frece)

Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Dobje

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav. l.r.

1_4__obvestilo-kontakt-ovk_ 2018_pdf

Poziv k podaji predlogov  za imenovanje volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev  dne 18.11.2018

Vljudno vas pozivamo, da najkasneje do 13.09.2018 predložite Občinski volilni komisiji Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, svoje predloge za člane volilnih odborov.

K predlogom predložite tudi soglasja kandidatov.

1_2_Poziv za imenovanje VO_2018

1_2_1_Soglasje-kandidata-za-VO_2018_novo

Skip to content