Lokalne volitve

Lokalne volitve 2022

Občinska volilna komisija Občine Dobje

Predpisi Občine Dobje, ki urejajo lokalne volitve v Občini Dobje:

Odloka o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 75/06)

 

Predsednik:

Bogomir Brložnik

 

Namestnica predsednika:

Irena Tovornik

 

Člani:

Tanja Gril Leskovšek

Olga Jager

Urban Uduč

 

Namestniki članov:

Matic Gračnar

Brumec Marjana

Žekar Kristina

 

Tajnica Občinske volilne komisije Občine Dobje:

Andreja Gradič

 

Rokovnik volilnih opravil LV_2022

Gradivo je dostopno na spletni strani Državne volilne komisije: https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/lokalne-volitve/lokalne-volitve/lokalne-volitve-2022/

Priponka:

 

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature 

Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti oziroma listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Glede na določbe 54. člena Zakona o lokalnih volitvah je za vložitev kandidature oz. liste kandidatov za člane občinskega sveta volilne enote 1 (celotno območje Občine Dobje)  potrebnih 30 podpisov volivcev.

Določba 106. člen Zakona o lokalnih volitvah določa, da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Upoštevaje zakonska določila je potrebno pri kandidaturi za župana s podpisi volivcev predložiti overjene podpise najmanj 15 (petnajst) volivcev iz Občine Dobje.

 

Priponki:

 

POZIV K PODAJI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2022

Občinska volilna komisija Občine Dobje obvešča vse politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane Občine Dobje, da lahko v skladu s 37. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) najkasneje v desetih dneh po razpisu volitev podajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov.

Predlogi se lahko vložijo na sedežu Občinske volilne komisije Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, najkasneje do 15. 9. 2022.

Priponka:

  • Javni poziv, obrazec predloga in obrazec soglasja

Poziv k podaji predlogov za imenovanje volilnih odborov

Sklep o določitvi volišč v občini Dobje za izvedbo lokalnih volitev 2022

 

Lokalne volitve 2018

Lokalne volitve 2018

OBVESTILO PREDSTAVNIKOM KANDIDATOV GLEDE ZAUPNIKOV KANDIDATOV

V skladu s 47. členom Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l.RS št. 94/07 – UPB, 45/08 in 83/12 in 68/17)  imena zaupnika kandidatov sporoči predstavnik kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Občinska volilna komisija Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini  obvešča predstavnike kandidatur, da lahko najkasneje do PONEDELJKA, 12. NOVEMBRA 2018 predložijo sezname zaupnikov kandidatov, ki bodo lahko navzoči pri delu volilnih odborov.

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat. Zaupnik kandidata tudi ne more biti član volilnega organa (občinske volilne komisije ali volilnega odbora).

Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini Dobje.

Predstavniki kandidatur naj občinski volilni komisiji Občine Dobje sporočijo za zaupnike kandidatov oz. kandidatur naslednje podatke:

ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in reg. št. osebnega dokumenta, navedbo volišča oziroma volišč, za katere je zaupnik predlagan  ter navedbo kandidatov oz. kandidatur, katerih zaupnik je.

Predsednik

Občinske volilne komisije

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav., l. r.

Objaviti:

  • spletna stan občine Dobje

Obrazec za zaupnike kandidatov oz. kandidatur:

Obvestilo zaupniki_26_10_2018_objava spletna stran

_Seznam kandidatov_ poslan na gospodinjstva

OBVESTILO VOLIVCEM

Občinska volilna komisija Občine Dobje to obvestilo podaja na temelju 41. čl., 78. čl., 80.  čl. in 81. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 79.a čl. In 81. čl. Zakona o volitvah v državni zbor (Ur.l. RS št. 109/06 – UPB1, 54/07-odl.US, 35/14- odl.US, in 23/17) v zvezi  s 4. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17)  in se nanaša na :

GLASOVANJE PO POŠTI

Volivci, ki se nahajajo v socialnovarstvenih zavodih za institucionalno varstvo (domovi za starejše) in tam nimajo stalnega prebivališča, volivci, ki se nahajajo v bolnišnici, so v priporu ali v zavodu za prestajanje kazni, kot tudi volivci, ki so invalidi, ki imajo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, lahko na splošnih rednih volitvah leta 2018 v Občini Dobje glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do 7.  NOVEMBRA 2018 in če invalidi obvestilu priložijo odločbo (fotokopijo) pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki so na dan glasovanja splošnih rednih volitev leta 2018 v Občini Dobje  (18. novembra 2018) odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, vendar ne prej kot pet dni in ne kasneje kot dva dni pred dnevom glasovanja, na posebnem volišču na sedežu občinske volilne komisije občine Dobje.

Volišče za predčasno glasovanje bo v dvorani Kulturnega doma Dobje.

Volišče za predčasno glasovanje bo odprto v SREDO, 14. NOVEMBRA 2018 od 07.00 – 19.00 URE. 

GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se na dan rednih splošnih volitev (18. novembra 2018) zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do SREDE, 14. NOVEMBRA 2018.

GLASOVANJE INVALIDOV

Volišča morajo biti dostopna invalidom in oba volišča v Občini Dobje (volišče v Kulturnem domu Dobje in volišče v OŠ Dobje) sta dostopna invalidom.

GLASOVANJE PO POŠTI IZ TUJINE  in

GLASOVANJE NA VOLIŠČU ZUNAJ KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA

Za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, kot tudi ne določbe tega zakona, ki se nanašajo na glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivališča. To pomeni, da na LOKALNIH VOLITVAH NI MOGOČE GLASOVATI PO POŠTI IZ TUJINE IN NI MOGOČE GLASOVATI NA VOLIŠČU ZUNAJ KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA.

 04_02_Obvestilo volivcem- glasovanje na domu_po pošti_POSLAN PO POŠTI                                                 

Občinska volilna komisija Občine Dobje

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav.

l.r.

Seznam kanidatur za župana in občinski svet Občine Dobje

Seznam kanidatur za župana in občinski svet Občine Dobje je dosegljiv na povezavi:

https://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_dobje.html

Obvestilo vlaganje kandidatur

Predsednik oz. namestnik predsednika OVK bosta za vsa morebitna vprašanja v zvezi z lokalnimi volitvami ter vložitvijo kandidatur,  osebno dosegljiva na sedežu Volilne komisije Občine Dobje v:

ČETRTEK 18.10.2018 od 17.00  –  19.00 ure

Kandidature za Lokalne volitve 2018 lahko do 18.OKTOBRA 2018  vložite:

  • osebno – vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občinske volilne komisije, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
  • osebno – v času zgoraj navedenega dežurstva predsednika oz. namestnika OVK (četrtek 18.10.2018 od 17 – 19 ure).

2_02_Obvestilo uradne ure LV 2018

Postopek kandidiranja in instruktivni obrazci – Lokalne volitve 2018

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/postopek-kandidiranja-in-instruktivni-obrazci-lokalne-volitve-2018

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest

v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018

Pogoji – LOKALNE VOLITVE 2018

Rokovnik

0_ROKOVNIK_LV 2018

Obvestila

Na temelju 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17) (v nadaljevanju ZLV) Občinska volilna komisija Občine Dobje (v nadaljevanju OVK) objavlja :

Na rednih lokalnih volitvah v Občini Dobje v letu 2018 je za:

  1. vložitev kandidature za župana s podpisi volivcev potrebno najmanj 15  (petnajst) podpisov volivcev iz Občine Dobje.
  2. vložitev kandidature za člana občinskega sveta s podpisi volivcev potrebno najmanj 30  (trideset) podpisov volivcev iz Občine Dobje (kot ene volilne enote).

 Občinska volilna komisija

Občine Dobje

predsednik

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav., l.r.

Obvestilo_podpisi za podoporo župan in os 2018

Sklep o določitvi volišč

 Za volitve v Občinski svet Občine Dobje in za volitve župana Občine Dobje, razpisane za 18.11.2018, kjer območje Občine Dobje na podlagi Odloka o določitvi volilne enote za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Dobje (Ur.l. RS, št. 75/06) predstavlja eno volilno enoto, se določita 2 (dve) volišči in sicer:

  • volišče št. 1 (šifra volišča: 15401001) s sedežem v Kulturnem domu Dobje, Dobje pri Planini 26, ki obsega naselja: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Slatina pri Dobjem, Repuš, Gorica pri Dobjem in Presečno.
  • volišče št. 2 (šifra volišča: 15401002) s sedežem v Osnovni šoli Dobje, Dobje pri Planini 20a, ki obsega naselja: Jezerce pri Dobjem, Suho, Škarnice, Završe pri Dobjem, Večje Brdo in Lažiše.

Za vse volivce v Občini Dobje, ki iz različnih razlogov ne bodo mogli na dan glasovanja voliti na za ta dan določenem volišču, bo organizirano predčasno glasovanje na volišču:

–  v Kulturnem domu Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

1_3_Sklep o določitivi volišč 2018

Obvestilo

 Občinska volilna komisija obvešča vse udeležence lokalnih volitev 2018, da je komisija za morebitna vprašanja in pojasnila v zvezi s potekom in organizacijo volitev ter druga tehnična in pravna vprašanja dosegljiva na:

Fizičnem naslovu:

Občina Dobje

Občinska volilna komisija

Dobje pri Planini 26

3224 Dobje pri Planini

Elektronskem naslovu (priporočen kontakt):

obcinadobje@siol.net

Na telefonskih številkah:

041 689 895 (predsednik OVK, g. Bogomir Brložnik)

041 611 035 (namestnik predsednika OVK, g. Andrej Frece)

Predsednik Občinske volilne komisije

Občine Dobje

Bogomir Brložnik, univ. dipl. prav. l.r.

1_4__obvestilo-kontakt-ovk_ 2018_pdf

Poziv k podaji predlogov  za imenovanje volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev  dne 18.11.2018

Vljudno vas pozivamo, da najkasneje do 13.09.2018 predložite Občinski volilni komisiji Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, svoje predloge za člane volilnih odborov.

K predlogom predložite tudi soglasja kandidatov.

1_2_Poziv za imenovanje VO_2018

1_2_1_Soglasje-kandidata-za-VO_2018_novo

Skip to content