Skupna občinska uprava občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 48/2019, Uradni list RS št. 67/19 in 68/19) skupna občinska uprava opravlja skupne naloge na naslednjih področjih:

 • občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
 • občinskega redarstva;
 • proračunskega računovodstva;
 • varstva okolja;
 • urejanja prometa.

Notranja organizacijska enota Medobčinska inšpekcija in redarstvo-naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Vodja Skupne občinske uprave in inšpektorica mag. Nataša Kos

tel.: 082051920

fax.:03 5772022

e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Delovno področje:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
 • izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o prekrških,
 • odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih pristojnosti,
 • nadzor nad izvajanjem Zakona o varnosti cestnega prometa ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Uradne ure

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik:

 • vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00 ure in
 • vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure ter od 14.00 do 16.00 ure.

Uradne ure v prostorih Občine Slovenske Konjice:

 • ponedeljek od 8.00 – 10.00 ure: uradne ure INŠPEKTOR
 • sreda od 8.00 – 9.00 ure: uradne ure OBČINSKI REDAR

Uradne ure v prostorih Občine Šentjur:

 • sreda od 8.00 do 10.00 ure: uradne ure INŠPEKTOR
 • petek od 8.00 do 9.00 ure: uradne ure OBČINSKI REDAR

Uradne ure v prostorih Občine Oplotnica:

 • vsak prvi torek v mesecu od 8.00 do 9.00 ure: uradne ure INŠPEKTOR

V tem času se zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.

Zaposleni:

Božidar Rezar, inšpektor za območje občin Šentjur, Dobje, Vojnik in Dobrno

tel.: 082051923
fax.:03 5772022
e-naslov: bozidar.rezar@vojnik.si

Miran Gorinšek, inšpektor za območje občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje

tel.: 082051923
fax.:03 5772022
e-naslov: miran.gorinsek@vojnik.si

Damjan Vahter, občinski redar za območje vseh občin ustanoviteljic

tel.: 082051921
fax.:03 5772022
e-naslov: damjan.vahter@vojnik.si

Primož Teržan, občinski redar za območje vseh občin ustanoviteljic

tel.: 082051921
fax.:03 5772022
e-naslov: primoz.terzan@vojnik.si

Jernej Olenšek, občinski redari za območje vseh občin ustanoviteljic

tel.: 082051921
fax.:03 5772022
e-naslov: jernej.olensek@vojnik.si

Notranja organizacijska enota Skupna služba urejanje prometa – naloge se opravljajo za občine Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Delovno področje:

 • ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
 • določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,
 • določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,
 • načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah,
 • priprava planov in programov s področja cestne dejavnosti.

Uradne ure:

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami v poslovnih prostorih na naslovu Keršova ulica 12, 3212 Vojnik:

 • vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00

Zaposleni:

Boštjan Krajcar, višji svetovalec za urejanje prometa

tel.: 082051920
fax.:03 5772022
e-naslov: bostjan.krajcar@vojnik.si

Notranja organizacijska enota Skupna služba varstva okolja – naloge se opravljajo za občine Slovenske Konjice, Vitanje, Vojnik in Zreče

Delovno področje:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja z občinami ustanoviteljicami na področju varstva okolja,
 • priprava, izdelava in izvajanje razvojnih programov za območje subregija Dravinjske doline,
 • sodelovanje z regionalnimi in državnimi razvojnimi institucijami,
 • vodenje in nadzor projektov s področja varstva okolja,
 • vzdrževanje komunalne infrastrukture varstva okolja,
 • urejanje zemljiškoknjižnih zadev glede služnosti komunalne infrastrukture varstva okolja,
 • izvajanje javnih naročil in razpisov iz delovnega področja.

Zaposleni:

Petra Gregorc, višja svetovalka

tel.: 03 757 33 92
fax.: 03 757 33 80
e-naslov: petra.gregorc@slovenskekonjice.si

Suzana Zupančič Firer, višja svetovalka

tel.: 03 757 33 92
fax.: 03 757 33 80
e-naslov: suzana.zupancic-firer@slovenskekonjice.si

Uradne ure:

V prostorih Občine Slovenske Konjice, na naslovu Stari trg 29, Slovenske Konjice: v času uradnih ur Občinske uprave Občine Slovenske Konjice

Mateja Kozikar; svetovalka za varstvo okolja in investicije

tel.: 03 780 06 26

fax: 03 780 06 37
e-naslov: komunala@vojnik.si

Uradne ure:

Na sedežu Skupne občinske uprave in Občine Vojnik, na naslovu Keršova ulica 8, Vojnik: v času uradnih ur Občinske uprave Občine Vojnik

Notranja organizacijska enota Skupna služba proračunskega računovodstva – naloge se opravljajo za občine Dobrna, Vitanje in Vojnik

Delovno področje:

 • opravljanje strokovnih nalog pri pripravi in izvrševanju občinskih proračunov, rebalansov proračunov, zaključnih računov proračunov ter poročil o realizaciji proračunov,
 • vodenje proračunskega računovodstva in računovodstva drugih neposrednih porabnikov proračuna, priprava analiz in finančnih poročil,
 • vodenje evidenc premoženja občin,
 • pripravljanje in vodenje premoženjske bilance občin,
 • sodelovanje z institucijami nadzora (Računsko sodišče RS, nadzorni odbori občin, notranje revizijske službe),
 • zagotavljanje strokovne pomoči organom občine pri spremljanju in izvrševanju splošnih posamičnih aktov s področja javnih financ ter sodelovanje pri pripravi občinskih aktov,
 • sodelovanje, svetovanje in spremljanje poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljice oz. soustanoviteljice so občine,
 • upravljanje z likvidnostjo in vodenje računovodstva enotnih zakladniških računov občin.

Uradne ure:

Na sedežu Skupne občinske uprave in Občine Vojnik, na naslovu Keršova ulica 8, Vojnik: v času uradnih ur Občinske uprave Občine Vojnik

Zaposleni:

Irena Špegel Jovan, podsekretarka za finance in proračun – Vodja NOE Skupna služba proračunskega računovodstva

tel.: 03 78 00 625

fax.:03 78 00 637
e-naslov: irena@vojnik.si

Mojca Vodušek, višja svetovalka za proračun in računovodstvo

tel.: 03 78 00 646

fax.:03 78 00 637
e-naslov: sou-racunovodstvo@vojnik.si

Milena Krušič, višja svetovalka za proračun in finance

tel.: 03 78 01 056

e-naslov: milena.krusic@dobrna.si

Stojana Mirst, računovodja

tel.: 03 78 00 635

fax.:03 78 00 637
e-naslov: racunovodstvo@vojnik.si

Vesna Slemenšek, svetovalka (zaposlena polovični delovni čas)

tel.: 03 78 00 638, 03 75 74 359

fax.:03 78 00 637
e-naslov: racunovodstvo2@vojnik.si, vesna.slemensek@vitanje.si

Matejka Verhovšek, strokovna sodelavka (zaposlena polovični delovni čas od oktobra do marca)

tel.: 03 78 00 638

fax.:03 78 00 637
e-naslov: racunovodstvo2@vojnik.si

Skip to content