Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR) Občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Keršova ul. 12, 3212 Vojnik

Vodja MIR: mag. Nataša Kos
in inšpektorica za Občine Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče
tel.: 08 205 19 22
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Uradne ure namenjene poslovanju s strankami na sedežu MIR
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure in
vsako sredo od 8.00 do 10.00 ure ter od 14.00 do 16.00 ure.

V tem času se zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.

  • 08 205 19 20
  • 08 205 19 21 občinski redarji
  • 03 577 20 22 fax.

Delovno področje:

  • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
  • izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
  • izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o prekrških,
  • odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih pristojnosti,
  • nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa ter vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.