Proračun, predpisi, sklepi in odloki

Proračun, predpisi, sklepi in odloki občine Dobje pri Planini so objavljeni na Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Proračun

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016

1. Sklep o Javni razpravi proračuna Občine Dobje za leto 2016

2. Navodilo za vlaganje predlogov na javni razpravi predloga proračuna Občine Dobje za leto 2016

1. obravnava proračuna Občine Dobje za leto 2016 – I. splošni del

1. obravnava proračuna Občine Dobje za leto 2016 – II. posebni del

2. obravnava proračuna Občine Dobje za leto 2016 – I. splošni del

 

Komunala

Občinski svet Občine Dobje je na 9. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel naslednja Sklepa o novih cenah komunalnih storitev na področju odpadkov:

Sklep o novih cenah storitev na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

Sklep o novi ceni storitve na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

 

Občinski program varnosti

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, ZORed) je Občinski svet Občine Dobje na predlog župana, na 9 redni seji dne 16. 6. 2016, sprejel Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Dobje za leto 2015 (Številka: 007-0001/2016).

 

Lokalni program za kulturo Občine Dobje (2016 – 2020)

Občinski svet Občine Dobje je dne 16. 6. 2016 na svoji 9. redni seji sprejel Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje.

Občinski svet Občine Dobje je dne 16. 6. 2016 na svoji 9. redni seji sprejel Lokalni program za kulturo Občine Dobje (2016-2020).

 

Prostorski načrt

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) je skupaj s pobudnikom priprave državnega prostorskega načrta, Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za kopenski promet v oktobru 2016 organiziralo javno razgrnitev dopolnjene študije variant in dopolnjenega okoljskega poročila državnega prostorskega načrta  za državno cesto med AC A1 Maribor – Ljubljana in AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu (v nadaljevanju: DPN za 3RO sredina).

Javna razgrnitev na območju vseh 3 koridorjev (Zasavski, sredinski, Kozjanski) je potekala na območju 20 občin (Žalec, Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Braslovče, Prebold, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Šentjur, Dobje, Krško).

Javna razgrnitev na območju tistih izmed zgornjih občin, kjer poteka predlog najustreznejše variante – OPNVR v sredinskem koridorju – na območju 9 občin (Žalec, Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Novo mesto) je potekala tako, da so bile v teh občinah organizirane tudi javne obravnave.

Javna razgrnitev se je pričela 4. 10. 2016 in trajala do 4. 11. 2016.

MOP DzPGS in MzI DzKP sta skupaj z investitorjem in izdelovalcem državnega prostorskega načrta v skladu z določbami ZUPUDPP preučila pripombe in predloge javnosti in občin ter do njih zavzela stališča. V stališčih do pripomb z javne razgrnitve sta se opredelila do pripomb, podanih v času javne razgrnitve in jih upoštevala v največji možni meri.

Stališča do pripomb z javne razgrnitve so objavljena tudi na spletni strani ministrstva na spodnji povezavi:
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/pod%20stal%203ro%20s_12%20julij%202017.pdf

 

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Dobje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06-UPB1) je občinski svet Občine Dobje na svoji 13. redni seji dne 13. 7. 2017 sprejel Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Dobje