Proračun, predpisi, sklepi in odloki

PRORAČUN ZA LETO 2024

OBVESTILO O JAVNI RAZPRAVI PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2024

Občinski svet Občine Dobje je na svoji 8. redni seji, dne 14. 3. 2024 sprejel Sklep o javni razpravi Proračuna Občine Dobje za leto 2024
Na podlagi 77. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobje ter 3. člena Sklepa o javni razpravi Proračuna Občine Dobje za leto 2024 je podan način in rok vložitve pripomb in pobud občanov.

 

Proračun Občine Dobje je v javni razpravi od 15. 3. 2024 do vključno  15. 4. 2024.

 

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE DOBJE ZA LETO 2022

Občinski svet Občine Dobje je na svoji 4. redni seji dne 15. 5. 2023 sprejel Zaključni račun Občine Dobje za leto 2022.

Zaključni račun Občine Dobje za leto 2022

 

PRORAČUN ZA LETO 2023

OBVESTILO O JAVNI RAZPRAVI PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2023

Občinski svet Občine Dobje je na svoji 2. redni seji, dne 27.2.2023 sprejel Sklep o javni razpravi Proračuna Občine Dobje za leto 2023
Na podlagi 77. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobje ter 3. člena Sklepa o javni razpravi Proračuna Občine Dobje za leto 2023 je podan način in rok vložitve pripomb in pobud občanov.

 

Proračun Občine Dobje je v javni razpravi od 01.03.2023 do vključno  30.03.2023.

 

1.Sklep o Javni razpravi Proračun 2023

Navodilo proračun 2023

1_Splošni del Proračuna 2023_Občina Dobje

2_Posebni del Proračuna 2023_Občina Dobje

 

 

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE DOBJE ZA LETO 2021

Občinski svet Občine Dobje je na svoji 17. redni seji dne 31. 5. 2022 sprejel Zaključni račun Občine Dobje za leto 2021.

Zaključni račun Občine Dobje za leto 2021

 

JAVNA RAZPRAVA PRORAČUNA OBČINE DOBJE ZA LETO 2021

Občinski svet Občine Dobje je na svoji 12. redni seji, dne 17. 2. 2021 sprejel Sklep o javni razpravi Proračuna Občine Dobje za leto 2021.

Na podlagi 77. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobje ter 3. člena Sklepa o javni razpravi Proračuna Občine Dobje za leto 2021 je podan način in rok vložitve pripomb in pobud občanov.

Proračun Občine Dobje je v javni razpravi od 18. 2. 2021 do vključno  19. 3. 2021.

V  času trajanja javne razprave je na spletni strani in v času uradnih ur na sedežu Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini zagotovljen dostop do predloga Proračuna Občine Dobje za leto 2021 ter dana možnost vložitve pripomb in predlogov.

Gradivo:

  1. Sklep o javni razpravi proračuna Občine Dobje za leto 2021
  2. Navodilo_JR_vlaganje-predlogov_proračun_2021
  3. I. Splošni del proračuna 2021_1. obravnava
  4. II.Posebni del proračuna 2021_1. obravnava

 

 

 

 

Proračun, predpisi, sklepi in odloki občine Dobje pri Planini so objavljeni na Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Proračun

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016

1. Sklep o Javni razpravi proračuna Občine Dobje za leto 2016

2. Navodilo za vlaganje predlogov na javni razpravi predloga proračuna Občine Dobje za leto 2016

1. obravnava proračuna Občine Dobje za leto 2016 – I. splošni del

1. obravnava proračuna Občine Dobje za leto 2016 – II. posebni del

2. obravnava proračuna Občine Dobje za leto 2016 – I. splošni del

 

Komunala

Občinski svet Občine Dobje je na 9. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel naslednja Sklepa o novih cenah komunalnih storitev na področju odpadkov:

Sklep o novih cenah storitev na področju občinske gospodarske javne službe – obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

Sklep o novi ceni storitve na področju občinske gospodarske javne službe – odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

 

Občinski program varnosti

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, ZORed) je Občinski svet Občine Dobje na predlog župana, na 9 redni seji dne 16. 6. 2016, sprejel Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti Občine Dobje za leto 2015 (Številka: 007-0001/2016).

 

Lokalni program za kulturo Občine Dobje (2016 – 2020)

Občinski svet Občine Dobje je dne 16. 6. 2016 na svoji 9. redni seji sprejel Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Dobje.

Občinski svet Občine Dobje je dne 16. 6. 2016 na svoji 9. redni seji sprejel Lokalni program za kulturo Občine Dobje (2016-2020).

 

Prostorski načrt

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v skladu z določbami Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) je skupaj s pobudnikom priprave državnega prostorskega načrta, Ministrstvom za infrastrukturo, Direktoratom za kopenski promet v oktobru 2016 organiziralo javno razgrnitev dopolnjene študije variant in dopolnjenega okoljskega poročila državnega prostorskega načrta  za državno cesto med AC A1 Maribor – Ljubljana in AC A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu (v nadaljevanju: DPN za 3RO sredina).

Javna razgrnitev na območju vseh 3 koridorjev (Zasavski, sredinski, Kozjanski) je potekala na območju 20 občin (Žalec, Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Novo mesto, Braslovče, Prebold, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Šentrupert, Mirna, Trebnje, Šentjur, Dobje, Krško).

Javna razgrnitev na območju tistih izmed zgornjih občin, kjer poteka predlog najustreznejše variante – OPNVR v sredinskem koridorju – na območju 9 občin (Žalec, Celje, Radeče, Laško, Škocjan, Sevnica, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Novo mesto) je potekala tako, da so bile v teh občinah organizirane tudi javne obravnave.

Javna razgrnitev se je pričela 4. 10. 2016 in trajala do 4. 11. 2016.

MOP DzPGS in MzI DzKP sta skupaj z investitorjem in izdelovalcem državnega prostorskega načrta v skladu z določbami ZUPUDPP preučila pripombe in predloge javnosti in občin ter do njih zavzela stališča. V stališčih do pripomb z javne razgrnitve sta se opredelila do pripomb, podanih v času javne razgrnitve in jih upoštevala v največji možni meri.

Stališča do pripomb z javne razgrnitve so objavljena tudi na spletni strani ministrstva na spodnji povezavi:
http://www.dpa.mop.gov.si/doc/pod%20stal%203ro%20s_12%20julij%202017.pdf

 

Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Dobje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06-UPB1) je občinski svet Občine Dobje na svoji 13. redni seji dne 13. 7. 2017 sprejel Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Dobje

 

Skip to content