Župan

zupanFranc Leskovšek
Dobje pri Planini 26
3224 Dobje pri Planini
tel.: 03 746 60 34
mob.: 041 794 352
e-pošta: franc.leskovsek@dobje.si ali obcinadobje@siol.net

(1) Župan predstavlja in zastopa občino.

Franc Leskovšek opravlja nepoklicno funkcijo župana Občine Dobje že drugi mandat. Pred tem je opravljal funkcijo podžupana, direktorja občinske uprave in tajnika KS Dobje, zato ima bogate izkušnje z delovanjem lokalne samouprave. V obdobju svojega delovanja je kraj dosegel velik napredek v razvoju, saj je bila zgrajena osnovna infrastruktura na področju celotne občine, od izgradnje cest, vodovoda, telefonije, nove osnovne šole, vrtca, kulturnega in gasilskega doma. V Občini Dobje je prijetno živeti, tudi revija Moje finance je občino uvrstilo na 72 mesto med 211 občinami v Sloveniji. Leta 2015 smo prejeli certifikat Zlati kamen, ki je na podlagi
40 kazalnikov uvrstil našo občino med 60 najboljših občin, na kar smo ponosni.

(2) Poleg tega župan predvsem:

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna;
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta;
  sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, odloča o ravnanja s stvarnim premoženjem občine in sklene pravni posel;
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine;
  predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter lahko pooblasti direktorja občinske uprave za te naloge;
 • imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, vodje organov občinske uprave oz. notranjih organizacijskih enot in predstojnika organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic;
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave;
 • opravlja druge naloge, ki jih določa zakon in ta statut.

(3) Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Občina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli 1.000 prebivalcev. Občani naše občine prebivajo na 17.5 km2, v trinajstih vaseh: Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem, Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce, in Lažiše. Občina je pričela delovati po drugem krogu členitve občin s 1. 1. 1999. Občinsko središče je naselje Dobje , kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola in otroški vrtec, gasilski dom, lovski dom, kulturni dom, farna cerkev, trgovine in gostilne. Z ustanovitvijo občine je kraj lepo napredoval, številni kilometri moderniziranih cest in vodovodov pričajo o pravilni odločitvi za ustanovitev občine. Pridobitve kot so otroški vrtec, knjižnica, stanovanja za mlade družine pomenijo veliko za naš kraj, zato se mladi vse bolj odločajo ostati v domačem kraju. Delovnih mest v občini ni dovolj za vse, zato so številni občani zaposleni v Celju, Štorah in Šentjurju. V zadnjem obdobju se izvajajo različni manjši projekti v okviru lokalne akcijske skupine »med Pohorjem in Bohorjem«, kjer je vključena tudi Občina Dobje. Projekti so usmerjeni predvsem v eko turizem, zato bomo veseli, če nas obiščete tudi v naravi, ki je pri nas še pristna in neokrnjena.

 

 

Skip to content