Oskrba s pitno vodo

Oskrba z vodo ni naključna

Vodovodni sistem  Lipa – Kapsl je v upravljanju Režijskega obrata Občine Dobje. Vodovodni sistem obsega cca. 58 km vodovodnih napeljav, na vodovodni sistem pa je priključenih cca 300 odjemalcev na območju občine Dobje in delno tudi območju občine Šentjur. Trenutni sistem za oskrbo s pitno vodo za svoje delovanje ne potrebuje električne energije, zato se nadzoruje »ročno«, in sicer s stalno prisotnostjo vzdrževalca in župana na terenu.  Nepogrešljivo pa je obveščanje naših uporabnikov, ki nam nemalokrat olajšajo dolgo in zapleteno odkrivanje napak. Obvestila o neskladnosti pitne vode objavljamo na oglasni deski in spletni strani ter Radio Štajerski val.

Preverjanje in spremljanje ustreznosti pitne vode v javnem  sistemu poteka po letnem programu državnega monitoringa za pitne vode, za kar skrbi Ministrstvo za zdravje RS.  Poleg tega pa se opravlja po programu notranjega nadzora, katerega zagotavlja izvajalec javne službe, po načelih HACCP sistema.  Z izvajanjem HACCP v skladu s programom HACCP se zagotavlja higiensko neoporečna pitna voda vsem uporabnikom, izvaja se notranji nadzor pitne vode na celotnem javnem vodovodnem sistemu, s katerimi upravlja Režijski obrat.

Občina Dobje ima za izvajanje HACCP sistema sklenjeno pogodbo z izvajalcem Blaž Kandorfer s.p., registriranim za izvajanje nadzora pitne vode. Za kontrolo kvalitete pitne vode skrbi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki v skladu s sklenjeno pogodbo za Režijski obrat Občine Dobje izvaja meritve na terenu, vzorčenje, določevanje osnovnih lastnosti in onesnaževalcev pitne vode, spremljanje trendov.

 

Kakšno vodo pijemo v Dobju?

V letu 2023 so bili tekom celotnega leta nenapovedano s strani NLZOH odvzeti vzorci pitne vode iz več odjemnih mest javnega vodovoda Lipa – Kapsl. Iz odvzetih mikrobioloških vzorcev v letu 2023 je razvidno, da so v dveh vzorcih povišane koliformne bakterije-indikatorski parametri (glej spodaj pod “Veljavni pravni akti – Priložene datoteke”). Navedeno izvajanje kontrole pitne vode se izvaja tudi v letu 2024.

 1. Kaj je PITNA VODA
 2. NASVETI ZA ZMANJŠANJE PORABE PITNE VODE
 3. PARAMETRI, ki jih spremljamo v pitni vodi
 4. Kontrolne točke (iz načrta HACCP)

Zanesljivost in kakovost oskrbe zagotavljamo in povečujemo z:

a) rednim vzdrževanjem:

 • SAM_0681Obsežnejša vzdrževalna dela v smislu izboljšanja lastnosti oziroma podaljšanja življenjske dobe objektov vodovodnega sistema:
 • spremljanje kakovosti distribuirane vode,
 • pregledi in nadzor naprav javnega vodovodnega sistema (vodozbirna območja, zajetja, vodohrami, raztežilniki,  klorirne postaje, napeljave, hidranti, jaški, …),
 • vzdrževalna dela na in v infrastrukturnih objektih javnega vodovodnega sistema (montažna, gradbena, zemeljska dela, čiščenje, dezinfekcija, meritve),
 • vzdrževalna dela v okolici infrastrukturnih objektov javnega vodovodnega sistema,
 • zakoličbe infrastrukturnih objektov, napeljav javnega vodovodnega sistema,
 • vzdrževanje vodovodnih priključkov,
 • popisi vodomernih števcev.

b) z intervencijskim vzdrževanjem:

 • SAM_0678stalna pripravljenost vzdrževalca javnega vodovoda,
 • intervencijska dela na javnem vodovodnem sistemu (odpravljanje poškodb javnega vodovoda v primerih puščanja, pretrganja instalacij, nepooblaščenih posegov),
 • zagotavljanje vode v sušnih obdobjih in v primeru naravnih nesreč, v sodelovanju s PGD Dobje,
 • zagotavljanje zadostnih količin pitne, požarne vode in vode za industrijske namene iz javnega vodovodnega sistema, v sodelovanju s PGD Dobje.

 

Javljanje težav z oskrbo s pitno vodo:SAM_0682

 • Občina Dobje uprava:  03/746-60-30; 03/746-60-32
 • Župan Franc Leskovšek za režijski obrat: 041-794-352
 • Email: obcinadobje@siol.net

 

Veljavni pravni akti:

Priložene datoteke:

Poročila o izvajanju notranjega nadzora:

Cenik oskrbe s pitno vodo v Občini Dobje

Občinski svet Občine Dobje je na 4. redni seji dne 15. 5. 2023 sprejel cenik oskrbe s pitno vodo v Občini Dobje.

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Dobje

Skip to content