Pokopališče Dobje

Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, št. 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, št. 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Dobje na 15. seji dne 14. 12. 2017 sprejel Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje, ki je dosegljiv na spodnji povezavi.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3611/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-obcini-dobje

 

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1), 28. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 1. in 25. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 75/2017) je Občinski svet Občine Dobje na 15. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel cenik letnih najemnin za grobne prostore na pokopališču Dobje.

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev Dobje

Skip to content