Pokopališče Dobje

Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, št. 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, št. 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) ter 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06) je Občinski svet Občine Dobje na 15. seji dne 14. 12. 2017 sprejel Odlok o pokopališkem redu v Občini Dobje, ki je dosegljiv na spodnji povezavi.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3611/odlok-o-pokopaliskem-redu-v-obcini-dobje

 

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1), 28. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 1. in 25. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 75/2017) je Občinski svet Občine Dobje na 15. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel cenik letnih najemnin za grobne prostore na pokopališču Dobje.

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev Dobje