Ceniki in pravilniki

Cenik oskrbe s pitno vodo v občini Dobje

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/2018), je Občinski svet Občine Dobje na 4. redni seji dne ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­15. 5. 2023 sprejel Cenik oskrbe s pitno vodo v Občini Dobje, ki velja od 1. 7. 2023 dalje.

 

Cenik najema dvorane Kulturnega doma Dobje

Na podlagi Sklepa o potrditvi cenika za najem dvorane Kulturnega doma Dobje, ki je bil sprejet na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Dobje, dne 16. 10. 2023, objavljamo cenik najema dvorane Kulturnega doma Dobje.

 

 

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev Dobje

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1), 28. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ter 1. in 25. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 75/2017) je Občinski svet Občine Dobje na 15. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel cenik letnih najemnin za grobne prostore na pokopališču Dobje.

 

 

Pravilnik o uporabi igrišča za odbojko na mivki pri OŠ Dobje

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/2018) je Občinski svet Občine Dobje na 18. redni seji, dne 25. 8. 2022 sprejel Pravilnik o uporabi igrišča za odbojko na mivki pri OŠ Dobje.

Skip to content