Opremljanje IC Dobje

Opremljanje IC Dobje

Občina Dobje je za izvedbo projekta Opremljanje IC Dobje  uspešno kandidirala za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. S strani  Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bilo za sofinanciranje projekta, ki ga bo Občina Dobje izvajala v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, odobrenih 270.000,00 EUR, celotna vrednost projekta je 573.287,40 z vključenim DDV.

Namen projekta je dograditev gospodarske cone in sicer: ureditev pripadajoče prometne, vodne in energetske infrastrukture (nova infrastruktura), zaradi dodatnih potreb lokalnih podjetnikov po namenskih površinah za proizvodno dejavnost, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta, višjo dodano vrednost ter omogočala rast in razvoj poslovanja. Operacija bo prispevala k razvoju gospodarskih dejavnosti, izboljšani bodo namreč infrastrukturni pogoji ter izboljšanju pogojev za življenje in zaposlovanje na območju občine, Obsotelja in Kozjanskega ter Savinjske regije.  Z izvedbo naložbe v razširitev poslovne cone bo občina pridobila  38.177 m2 (bruto) površin.

Predmet projekta je:

  • rekonstrukcija obstoječe ceste in ureditev novih cest znotraj gospodarske cone,
  • ureditev mostu čet Dobjanski potok,
  • kanalizacijsko omrežje,
  • ureditev odvodnjavanja meteornih vod in protipoplavno zaščito območja,
  • vodovodno omrežje,
  • elektronske komunikacije,
  • elektroenergetsko omrežje z novo transformatorsko postajo (ni predmet projekta, posebni projekt).

 

Naložba bo prispevala k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni, k povečanju dodane vrednosti malih in srednje velikih podjetij ter k povečanju zaposlovanja v podjetjih na tem območju.

EU sklad za regionalni razvoj RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

https://www.eu-skladi.si/

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EU IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

“Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja  v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Skip to content