Turistična taksa

Nakazovanje turistične in promocijske takse

 

Zavezanci do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazujejo pobrano turistično in promocijsko takso na podračun občine številka SI56 0135 4845 0000 094.

TURISTIČNA IN PROMOCIJSKA TAKSA – OBČINA DOBJE

Dobje pri Planini 26

3224 Dobje pri Planini

SKLIC:  SI19 davčna št. zavezanca (plačnika) – 07129

ZADEVA: MESEC, na katerega se plačilo nanaša, LETO.

KODA NAMENA: TAXS

 

Višina turistične takse za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 0,80 eura, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,20 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,00 eura na osebo na dan.

 

V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov*, le-ta znaša 0,40 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,10 eura, skupna višina obeh taks znaša 0,50 eura na osebo na dan.

Na podlagi 18. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18so plačila turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni:

        otroci do sedmega leta starosti,

        osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,

    osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

        otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

      učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,

        osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,

        osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,

        pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,

        osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

        tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

 

*Turistično takso v višini 50 odstotkov plačujejo:

        osebe od 7. do 18. leta starosti,

        osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

 

Povezava do odloka:

Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)

 

Skip to content