Civilna zaščita

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma poseben del namensko organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita (v nadaljevanju: CZ) obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. V celoti je organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih skupnostih pa njeno organiziranje še poteka. Enote in službe CZ se organizirajo po prostorskem načelu kot taktične enote z močjo od ene ekipe oziroma oddelka do ene čete. Istovrstne enote in službe CZ se lahko med seboj združujejo v večje sestave.

 

Epidemija oz. pandemija v občini Dobje

Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje.

Pandemija je pojav posamezne nalezljive bolezni, ki se v obliki epidemij pojavlja v več regijah, državah in celinah. Pandemija se pojavi, ko povzročitelj nalezljive bolezni, ki je do tedaj krožil med prebivalstvom, postane sposoben okužiti veliko število ljudi, se širiti med ljudmi zaradi nizke ali neobstoječe odpornosti in povzroči bolezen pri večini okuženih.

 

Ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Dobje – verzija 1.0 – podpisan

Ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Dobje – verzija 1.0

Občinska ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Dobje, verzija 1.0 je izdelana na podlagi Državne oceno ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, številka 842-5/2012-24-DGZR z dne 18.2.2015, ki jo je izdelala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), ter na podlagi Regijske ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v Zahodno štajerski regiji, verzija 1.0, številka 8421-16/2016-1-DGZR z dne 1.12.2016.

Izdelana je na podlagi Navodila o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanje (Uradni list RS, št. 24/12), Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ZNB-UPB1), Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99) in  Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 58/17).

Ocena oroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Dobje je izdelana zaradi možnosti izbruha, pojava epidemije ali celo pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, ter možnosti njihovega širjenja tako v Občini Dobje, kot na celotnem območju RS in čez državne meje. Zaradi načina življenja, sprememb v okolju in številnih drugih dejavnikov so nalezljive bolezni pri ljudeh eden pomembnih dejavnikov, ki lahko ogrožajo zdravje in življenja prebivalstva vseh starostnih skupin.

 

Načrt ZiR epidemija, verzija 2.0

Občinski načrt ZIR ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v Občini Dobje – verzija 1.0

Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Dobje, verzija 2.0., je izdela Občina Dobje na osnovi sprejetega temeljnega Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, številka 84200-2/2020 z dne 23. 7. 2020, verzija 2.0, ki je bil spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj v času razglašene epidemije COVID-19 (marec – maj 2020) in Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Zahodno Štajerski (v nadaljevanju ZŠ), številka 8421-8/2020-6 – DGZR z dne 19. 08. 2020, verzija 2.0  Je nadgradnja Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Dobje, številka 842-0008/2020 z dne 26. 3. 2018, verzija 1.0.

Načrt zaščite in reševanja ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v občini Dobje je izdelan za primer razglasitve epidemije ali pandemije posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh, kadar je treba poleg služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi občinske sile in sredstva za ZRP.

 

 

Jedrska ali radiološka nesreča v Občini Dobje

Ocena ogroženosti ob jedrski ali rad. nesreči v Občini Dobje – verzija 2.0

Ocena ogroženosti ob jedrski ali rad. nesreči v Občini Dobje – verzija 2.0

Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v Občini Dobje je izvleček oz. povzetek Ocene ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v Zahodno Štajerski regiji (verzija 2.0), ki jo je sprejela Izpostava URSZR Celje julija 2017.

Občinski načrt ZiR Obcine Dobje ob jedrski ali radiološko nesreči (verzija 2.0)

Občinski načrt ZiR Obcine Dobje ob jedrski ali radiološko nesreči (verzija 2.0)

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči – verzija 1.0 je izdelan v skladu in na podlagi  temeljnega Državnega načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0, številka 84300-4/2010/3, z dne 22.7.2010 in Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Zahodno Štajerske regije – verzija 3.1, ki ga je sprejel Poveljnik CZ za Zahodno Štajersko, dne 10.11.2011 (ažuriranje dne 19. 10. 2017) ter podrobno opredeljuje izvajanje dolgoročnih zaščitnih ukrepov in naloge zaščite in reševanja, ki so v pristojnosti občine ob nesreči v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), ob jedrskih in radioloških nesrečah s čezmejnimi vplivi v tujini, tudi druge radiološke nesreče z viri ionizirajočega sevanja.

Načrt je izdelan v skladu z Oceno ogroženosti Občine Dobje ob jedrski in radiološki nesreči št. 842-0002/2018 z dne 24. 1. 2018, Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17), Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) ter drugimi predpisi in strokovnimi podlagami, ki so upoštevani v temeljnem in regijskem načrtu.

 

Potres v Občini Dobje

Potres je v skladu z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami naravna nesreča. Opredeljena je kot seizmično delovanje tal in nastane ob nenadni sprostitvi nakopičenih tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu zemeljskega plašča. Medtem ko litosferske plošče trkajo med seboj in ob tem spreminjajo obliko, nastajajo ogromni pritiski. Občasno se energija teh pritiskov sprosti in rezultat te sprostitve je nenadni siloviti potres. Potresa ne moremo napovedati, ni mogoče vnaprej oceniti njegovega obsega, moči in škode, ki jo bo povzročil, predvidimo lahko le območja, kjer se lahko pojavi.

Ocena potresne ogroženosti v Občini Dobje – verzija 2.0

Ocena potresne ogroženosti v Občini Dobje – verzija 2.0

Ocena potresne ogroženosti za občino Dobje (verzija 2.0) je izdelana na podlagi Ocene potresne ogroženosti Republike Slovenije 2.0 (številka: 842-9/2012-59 DGZR z dne 17. 6. 2013, ažurirana marec 2015), Ocene potresne ogroženosti v Zahodno Štajerski regiji – verzija 2.0 (številka: 842-14/2013-32 z dne 24.12.2013), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), Navodila o izdelavi ocene ogroženosti (Uradni list RS, številka 39/95) in Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16).

Ocena potresne ogroženosti Občine Dobje je usklajena z Oceno potresne ogroženosti Republike Slovenije in je podlaga za izdelavo občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu.

 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Občino Dobje – verzija 2.0

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu za Občino Dobje – verzija 2.0

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu občine Dobje je izdelan na podlagi in v skladu z temeljnim načrtom (državni – verzija 3.0, z dne 20. 2. 2014 ) in Regijskim načrtom ZIR ob potresu verzija 3.0 za območje Zahodno Štajerske regije.

Izdelan je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 in 97/10) in usklajen z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list. RS, št. 24/12n in 78/16) ter drugimi predpisi. Načrt temelji na občinski oceni ogroženosti v primeru potresa in predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz te ocene.

 

Padec zrakoplova v Občini Dobje

Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za občino Dobje se aktivira v primeru zrakoplova v sili oziroma, ko pride do nesreče zrakoplova večjega obsega na območju občine in se za omilitev ali odpravo posledic nesreče poleg rednih služb aktivirajo tudi sile za ZRP v omejenem obsegu.

Ocena ogroženosti ob nesreči zrakoplova za Občino Dobje – verzija 1.0

Ocena ogroženosti ob nesreči zrakoplova za Občino Dobje – verzija 1.0

Oceno ogroženosti ob nesreči zrakoplova v občini Dobje je izdelal Skupni organ pa CZ in PV. Izdelana je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. List RS, št. 51/06 UPB1 in 97/10), Navodila o pripravi ocen ogroženosti (ur. List RS, št. 39/95), ter Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. List RS, št- 24/12)

 

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Občino Dobje – verzija 1.0

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Občino Dobje – verzija 1.0

Delni načrt ZiR je izdelan v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 95/07 – ZSPJS in 97/10), Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16), Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16), Uredbo o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora (Uradni list RS, št. 29/04, 46/15 in 3/18) in drugih predpisov.

Občina Dobje je izdelala Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Dobje – verzija 1.0 (v nadaljnjem besedilu: Delni načrt ZiR) na podlagi določitve Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Zahodno Štajerski regiji – verzija 3.1, z dne 2.6.2015, Državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova verzija 4.0, ki ga je izdelala URSZR leta 2009 in je bil sprejet s sklepom Vlade RS, številka 84200-1/2009/5, z dne 23. 7. 2009 in dopolnjene verzije 4.1, ažurirane maja 2014, Ocene ogroženosti ob nesreči zrakoplova za občino Dobje št. 842-0005/2018.

V delnem načrtu zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova na območju občine Dobje je podrobneje razdelano obveščanje in sodelovanje v primeru zrakoplova v sili (iskanje pogrešanega zrakoplova) ostala manjkajoča poglavja z rešitvami uporabljamo iz Načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Dobje št. 842-0004/2018 (verzija 2.0).

 

 

 

 

 

Skip to content