Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2024
Datum objave: 31. 5. 2024 8:26
Razpis se zaključi: 1. 7. 2024 12:00
Številka: 354-0011/2024

Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE v Občini Dobje.


Sredstva za leto 2024 so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2024 na proračunski postavki: 15009: Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) v skupni višini 2.400,00 EUR.


Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov, ki ima certifikat oz. pridobljeno listino o skladnosti s standardi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur. L. RS št. 98/07, 30/10), je izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti iz označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom. Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s prvim zagonom, ki so bile vgrajene od vključno 1.1.2024 dalje. Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in vgradnjo/gradnjo ustrezne MKČN.


Skrajni rok za oddajo vlog je 1.7. 2024.


Besedilo javnega razpisa in obrazec najdete v prilogi.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2024
Datum objave: 29. 5. 2024 15:23
Razpis se zaključi: 28. 6. 2024 12:00
Številka: 330-0002/2024

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2024, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 in Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831.

Sredstva v višini 15.500,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Dobje za leto 2024 in se dodelijo za naslednje ukrepe:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva, povezane s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472):
- Podukrep 1.1: Posodabljanjekmetijskih gospodarstev: 11.500 EUR
- Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: 3.500 EUR
UKREP 2:Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis: 500 EUR
Sredstva bo Občina Dobje (v nadaljevanju občina) dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.


Zadnji rok oddaje vlog je 28. 6. 2024 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.


Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazci so v prilogi. 

Potekli razpisi

Skip to content