Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2023 v Občini Dobje
Datum objave: 20. 9. 2023 14:58
Razpis se zaključi: 20. 10. 2023 12:00
Številka: 671-0004/2023

Občina Dobje objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20 in 3/22 - ZDeb), 8. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Dobje (Ur.l. RS, št. 66/2014) in sprejetega Letnega programa športa v Občini Dobje za leto 2023

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v letu 2023 v Občini Dobje


Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine, opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom višine razpoložljivih sredstev:

Sofinanciranje za namen

Višina sredstev


18013
18013
18018
18014


18014


ŠPORT V VRTCIH IN ŠOLAH
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Zlati sonček, Naučimo se plavati in drugi programi

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov

ŠPORT V DRUŠTVIH
Športna rekreacija
- 80 urni programi vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih športnih panogah

Delovanje društev
- kritje osnovnih materialnih stroškov

Kakovostni in vrhunski šport
- sofinanciranje najemnine, materialnih stroškov, ipd.

SKUPAJ500,00 EUR1.600,00 EUR

2.000,00 EUR1.000,00 EUR


100,00 EUR5.200,00 EURRok za oddajo prijav je od srede 20. 9. 2023 do vključno petka 20. 10. 2023 do 12. ure.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS šport 2023'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.Besedilo razpisa in obrazci se nahajajo v prilogi.


Občinska upravaJavni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2023
Datum objave: 11. 9. 2023 15:51
Razpis se zaključi: 11. 10. 2023 12:00
Številka: 610-0003/2023

Sofinancirajo se naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja:
- dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
- kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne,
- enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije - izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.

Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesionalna kultura ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno dejavnost.


Sredstva v višini 3.400,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa, so zagotovljena v Proračunu Občine Dobje za leto 2023.

Sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije niso predmet tega razpisa.


Rok za oddajo prijav je od ponedeljka, 11. 9. 2023 do vključno srede, 11. 10. 2023 do 12.00 ure.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS KULTURA 2023'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Predlagatelji morajo prijave - vloge poslati po pošti ali jih oddati osebno na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka do 12.00 ure prispela na naslov Občine Dobje. Prijave prispele po tem datumu oz. uri se bodo štele kot prepozne in bodo zavržene.


Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-33 ali na e-mail lidija.cadej@dobje.si.


Razpisno dokumentacijo najdete v prilogi.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2023
Datum objave: 11. 9. 2023 11:39
Razpis se zaključi: 11. 10. 2023 12:00
Številka: 610-0002/2023

Predmet razpisa je sofinanciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so javnega pomena in jih bodo izvajalci realizirali v letu 2023.


Sredstva v višini 800,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa, so zagotovljena v Proračunu Občine Dobje za leto 2023.


Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago na Občinski upravi Občine Dobje, in na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si,. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi občine Dobje tel. (03) 746-60-33 ali na e-mail: lidija.cadej@dobje.si.


Razpisno dokumentacijo najdete v prilogi.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK V OBČINI DOBJE V LETU 2023
Datum objave: 3. 5. 2023 10:16
Razpis se zaključi: 15. 12. 2023 12:00
Številka: 344-0001/2023

Občina Dobje objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk
v Občini Dobje v letu 2023Vsebina in pogoji razpisa:

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023.

3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 250,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dobje, proračunska postavka PP 11026 Zdravstveno varstvo živali.

  1. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije v višini 30,00 EUR in storitev kastracije v višini 10,00 EUR bruto cene storitve na žival. Ostale storitve, ki morebiti nastanejo in so nujno potrebne za oskrbo živali, niso upravičen strošek subvencije. Sofinancirajo se storitve, opravljene od 1. 1. 2023 do 15. 12. 2023 oz. porabe sredstev (z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi).


5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo stalno prebivališče v Občini Dobje in da dejansko prebivajo v Občini Dobje,
- da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2023 do 15. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
- originalen račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali in fotokopijo osebnega dokumenta.

7. Sofinanciranje se subvencionira posameznemu upravičencu do ene lastniške živali na stanovanje oz. hišno številko.

8. Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si. Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini. Za vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, lahko dobite v času uradnih ur na tel. št. 03 746 60 33 pri Lidiji Čadej ali na e-mailu: lidija.cadej@dobje.si.

9. Vlogo je potrebno oddati do 21. 12. 2023 do 12.00 ure.

10. Vse prejete vloge bodo obravnavane s strani občinskega organa po vrstnem redu prispetju. V primeru, da vloga ob vložitvi ni popolna, bo vlagatelj pozvan, da vlogo dopolni v roku treh dni od prejema poziva. V kolikor tega ne bo storil, bo vloga kot nepopolna s sklepom zavržena.

11. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo, ki bo upravičencem posredovana v 3 dneh po odločitvi. Upravičencu bodo sredstva nakazana do 29. 12. 2023.


Več o razpisu najdete v prilogi.


Občina Dobje 

Potekli razpisi

Skip to content