Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2019
Datum objave: 12. 6. 2019 14:56
Razpis se zaključi: 31. 7. 2019 0:00
Šifra: 354-0010/2019

Sredstva za leto 2019 so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Dobje za leto 2019na proračunski postavki:15009: Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)
v skupni višini 2.400,00 EUR
Financiranje MKČN za stanovanjski objekt:PRIKLJUČEN NA JAVNI VODOVOD50% upravičenih str. oz. največ 800 EUR
OSKRBA Z LASTNIM VODOVODOM50% upravičenih str. oz. največ 400 EUR
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE,  z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov, ki ima certifikat oz. pridobljeno listino o skladnosti s standardi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur. L. RS št. 98/07, 30/10), je izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti iz označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom. 
Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s prvim zagonom, ki so bile vgrajene od vključno 1.1.2019 dalje.
 
Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in vgradnjo/gradnjo ustrezne MKČN. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.7. 2019


 

Potekli razpisi