Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2022 v Občini Dobje
Datum objave: 6. 9. 2022 10:54
Razpis se zaključi: 5. 10. 2022 12:00
Številka: 671-0005/2022

Občina Dobje objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 8. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Dobje (Ur.l. RS, št. 66/2014) in sprejetega Letnega programa športa v Občini Dobje za leto 2022

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v letu 2022 v Občini Dobje

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA


Predmet razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Dobje, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2022.

2. NAMEN IN VSEBINA SOFINANCIRANJA


Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine, opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom višine razpoložljivih sredstev:

Sofinanciranje za namen

Višina sredstev


18013
18013
18018
18014


18014


ŠPORT V VRTCIH IN ŠOLAH
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Zlati sonček, Naučimo se plavati in drugi programi

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov

ŠPORT V DRUŠTVIH
Športna rekreacija
- 80 urni programi vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih športnih panogah

Delovanje društev
- kritje osnovnih materialnih stroškov

Kakovostni in vrhunski šport
- sofinanciranje najemnine, materialnih stroškov, ipd.

SKUPAJ500,00 EUR1.600,00 EUR

2.000,00 EUR850,00 EUR


100,00 EUR5.050,00 EUR


3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS


Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Dobje, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
¾ imajo sedež v Občini Dobje,
¾ so registrirani za izvajanje dejavnosti na športnem področju najmanj eno leto,
¾ imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
¾ imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,
¾ občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke,
¾ imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in registriranih tekmovalcih (velja za športna društva).

Predlagatelji morajo posredovati natančen opis dejavnosti, projektov in programov s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja, s finančno konstrukcijo stroškov in navedenimi viri sofinanciranja.

4. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROJEKTOV IN PROGRAMOV TER ZA DODELITEV SREDSTEV


Merila in kriteriji so v prilogi in so sestavni del razpisa.
Višina sofinanciranja izbranih programov športa bo opredeljena na podlagi meril v obliki točkovnega sistema. Merila se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za šport.
Merila za vrednotenje programov športa so določena v Merilih za sofinanciranje. Vrednost točke se izračunava vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa in skupnega števila točk prispelih ovrednotenih programov.

5. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV


Dodeljena proračunska sredstva za programe športa morajo biti porabljena v letu 2022.

6. VSEBINA VLOG IN NAČIN POŠILJANJA


Razpisna dokumentacija je na razpolago pri občinski upravi Občine Dobje, lahko pa jo naročite po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.

Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, ali jih naročijo po elektronski pošti,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu,
- natančen opis programov,
- poročilo porabe sredstev za leto 2021,
- plan dela za leto 2022.

Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako skupino izpolniti poseben obrazec za vadbo.

7. RAZPISNI ROK


Rok za oddajo prijav je od ponedeljka 5. 9. 2022 do vključno srede 5. 10. 2022 do 12. ure.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS šport 2022'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Predlagatelji morajo prijave - vloge poslati po pošti ali jih oddati osebno na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Dobje.

8. IZID RAZPISA


Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema občinska uprava. Vloge se pregledajo v roku 3 dni po zaključku javnega razpisa.

Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija za šport, ki jo imenuje župan. Po poteku roka za oddajo prijav komisija pregleda prispele vloge in ugotovi popolnost prispelih vlog. Tiste izvajalce, ki bodo oddali nepopolne vloge, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne bo obravnavala. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa oz. bodo prispele po zaprtju javnega razpisa bodo kot prepozne zavržene. Odpiranje vlog ne bo javno.

Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga posreduje občinski upravi.
Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga izda upravičencem odločbo o odobrenih sredstvih. Na omenjeno odločbo je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe.
Po preteku pritožbenega roka, župan in upravičenec skleneta pogodbo. V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe.
Administrativna dela opravlja Občinska uprava Občine Dobje.
Sedež komisije je na sedežu Občine Dobje.

Financiranje se izvede na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Dobje in izvajalcem programov, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacijo programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

Upravičencem (nosilcem in izvajalcem športnih programov) se sredstva iz proračuna Občine Dobje izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka v skladu s podpisano pogodbo med županom in nosilcem programa. Odobrena sredstva se nakažejo na podlagi predloženega zahtevka, kateremu je predloženo poročilo in dokazilo o izvedbi programa, računi oziroma dokumentacija glede na posamezen namen oz. vsebino programa, ki je predmet sofinanciranja z dokazilom o plačilu obveznosti. Zahtevek mora biti dostavljen na Občino Dobje do 2. 12. 2022. Predmet sofinanciranja so programi, in aktivnosti ter dejavnost društva v letu 2022.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v Občini Dobje v letu 2022
Datum objave: 23. 6. 2022 9:23
Razpis se zaključi: 15. 12. 2022 9:23
Številka: 344-0002/2022

Občina Dobje v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), Odloka o proračunu občine Dobje za leto 2022, Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 - ZZZiv-C, 40/14 - ZIN-B in 22/18) in Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo in 21/18 - ZNOrg - z nadaljnjimi spremembami) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk
v Občini Dobje v letu 2022

Vsebina in pogoji razpisa:

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022.

3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 200,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Dobje, proračunska postavka PP 11026 Zdravstveno varstvo živali.

  1. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije v višini 30,00 EUR in storitev kastracije v višini 10,00 EUR bruto cene storitve na žival. Ostale storitve, ki morebiti nastanejo in so nujno potrebne za oskrbo živali, niso upravičen strošek subvencije. Sofinancirajo se storitve, opravljene od 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022 oz. porabe sredstev (z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi).


5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo stalno prebivališče v Občini Dobje in da dejansko prebivajo v Občini Dobje,
- da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022 oz. do porabe sredstev.

6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
- originalen račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali in fotokopijo osebnega dokumenta.

7. Sofinanciranje se subvencionira posameznemu upravičencu do ene lastniške živali na stanovanje oz. hišno številko.

8. Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si. Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini. Za vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, lahko dobite v času uradnih ur na tel. št. 03 746 60 33 pri Lidiji Čadej ali na e-mailu: lidija.cadej@dobje.si.

9. Vlogo je potrebno oddati do 21. 12. 2022 do 12.00 ure.

10. Vse prejete vloge bodo obravnavane s strani občinskega organa po vrstnem redu prispetju. V primeru, da vloga ob vložitvi ni popolna, bo vlagatelj pozvan, da vlogo dopolni v roku treh dni od prejema poziva. V kolikor tega ne bo storil, bo vloga kot nepopolna s sklepom zavržena.

11. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo, ki bo upravičencem posredovana v 3 dneh po odločitvi. Upravičencu bodo sredstva nakazana do 30. 12. 2022.


Dobje, 23. 6. 2022
Številka: 344-0002/2022
Župan Občine Dobje
Franc Leskovšek l.r. 

Potekli razpisi

Skip to content