Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2019 v Občini Dobje
Datum objave: 17. 9. 2019 14:00
Razpis se zaključi: 17. 10. 2019 12:00
Šifra: 671-0005/2019

Občina Dobje objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v letu 2019 v Občini Dobje
 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov športa v Občini Dobje, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2019.
 
Sredstva se dodelijo za namene oz. vsebine,  opredeljene v spodnji preglednici, s prikazom višine razpoložljivih sredstev (podrobnosti v besedilu javnega razpisa).
Na razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Dobje, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.
 Pogoji so opredeljeni v besedilu javnega razpisa.

 
Razpisna dokumentacija je na razpolago pri občinski upravi Občine Dobje, lahko pa jo naročite po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.
Obvezne priloge aso navedene v besedlu javnega razpisa.
 
Rok za oddajo prijav je od torka 17. 9. 2019 do vključno četrtka 17. 10. 2019 do 12. ure.
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS šport 2019'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
 
Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema občinska uprava. Vloge se pregledajo v roku 3 dni po zaključku javnega razpisa. 
 
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija za šport, ki jo imenuje župan. Po poteku roka za oddajo prijav komisija pregleda prispele vloge in ugotovi popolnost prispelih vlog. Tiste izvajalce, ki bodo oddali nepopolne vloge, komisija pisno pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne bo obravnavala. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa oz. bodo prispele po zaprtju javnega razpisa bodo kot prepozne zavržene. Odpiranje vlog ne bo javno.
 
Upravičencem (nosilcem in izvajalcem športnih programov) se sredstva iz proračuna Občine Dobje izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka v skladu s podpisano pogodbo med županom in nosilcem programa. Odobrena sredstva se nakažejo na podlagi predloženega zahtevka, kateremu je predloženo poročilo in dokazilo o izvedbi programa, računi oziroma dokumentacija glede na posamezen namen  oz. vsebino programa, ki je predmet sofinanciranja z dokazilom o plačilu obveznosti. Zahtevek  mora biti dostavljen na Občino Dobje do 2. 12. 2019. Predmet sofinanciranja so programi, in aktivnosti ter dejavnost društva v letu 2019.  
 
Številka: 671-0005/2019
Dobje, dne 17. 9. 2019


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2019
Datum objave: 17. 9. 2019 13:00
Razpis se zaključi: 17. 10. 2019 12:00
Šifra: 610-0004/2019

Občina Dobje objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2019
 
Sofinancirajo se naslednje vsebine, ki so neprofitnega značaja:
- dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
- kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
- kulturne prireditve, ki so vsakoletne oziroma tradicionalne,
- enkratni projekti posebnega pomena za Občino Dobje,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije - izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.
 
Pogoji za prijavo na javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih dejavnosti v Občini Dobje v letu 2019 so razvidni v besedilu javnega razpisa.

Rok za oddajo prijav je od torka, 17. 9. 2019 do vključno četrtka, 17. 10. 2019 do 12.00 ure.
 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS KULTURA 2019'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Prejete vloge na podlagi razpisa sprejema občinska uprava. Vloge se pregledajo v roku 3 dni po zaključku javnega razpisa.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 8 dni od potrditve predloga upravičencev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
 
Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago  na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.
Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30.
 
Številka: 610-0004/2019                                                                                                        
Datum: 17. 9. 2019                

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Občini Dobje v letu 2019
Datum objave: 17. 9. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 17. 10. 2019 12:00
Šifra: 610-0003/2019

Občina Dobje objavlja
                                                           
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov upokojenskih društev v
Občini Dobje v letu 2019
 
Predmet razpisa je sofinanciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so javnega pomena in jih bodo izvajalci realizirali v letu 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Sredstva v višini 800,00 EUR, ki so predmet tega javnega razpisa so zagotovljena v  Proračunu Občine Dobje za leto 2019.
 
Na razpis se lahko prijavijo društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-          da imajo sedež v Občini Dobje,
-          da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
-          da društvo deluje najmanj eno leto,
-          da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to izkazuje s predložitvijo letnega poročila in potrdilom o oddaji le-tega Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
-          da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
-          da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje društva.
 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.
 
Rok za oddajo prijav je od torka, 17. 9. 2019 do vključno četrtka, 17. 10. 2019 do 12.00 ure.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS DRUŠTVA UPOKOJENCEV 2019'. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
 
Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka v tiskani obliki na razpolago na Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani občine Dobje: www.dobje.si, zainteresirani jo lahko naročite tudi po elektronski pošti lidija.cadej@dobje.si. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti v celoti izpolnjeni, vloga pa mora poleg izpolnjenih razpisnih obrazcev vsebovati tudi vse zahtevane priloge.
 
Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi občine Dobje, tel. št. (03) 746-60-30.
 
 
 
Številka: 610-0003/2019                                                                     
Datum:   17. 9. 2019

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Dobje
Datum objave: 5. 9. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 7. 10. 2019 12:00
Šifra: 330-0010/2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja društev na podlagi njihovih programov in projektov, ki delujejo z namenom pospeševanja organizirane dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobje za leto 2019.
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
- da delujejo najmanj eno leto,
- da so registrirana po zakonu o društvih,
- da delujejo v javnem interesu,
- da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
- društva, krožki in združenja, strokovne in veterinarske službe, ki delujejo za področje kmetijstva v Občini Dobje ter društva izven občine, ki včlanjujejo najmanj tri občane Občine Dobje,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
- da redno izvajajo svojo dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja in
- izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
Razpisna dokumentacija obsega:
-        besedilo razpisa,
-        prijavni obrazec,
-        vzorec pogodbe,
-        obrazec za poročilo.
 
Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje, na spletni strani www.dobje.si, lahko pa si jo naročite preko elektronske pošte: lidija.cadej@dobje.si Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.
 
Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. (03) 746-60-30.
Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva v letu 2019, je odprt od 5. 9. 2019 do 7. 10. 2019.
 
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
-       prijavni obrazec,
-       obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu.
 
Vloge morajo vlagatelji  poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprtih kuvertah s pripisom 'Javni razpis za kmetijstvo - društva 2019'  na naslov: Občina Dobje Občinska uprava, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO - DRUŠTVA 2019'. Na kuverti mora biti naslov vlagatelja.
 
Zadnji rok oddaje vlog je ­­­7. 10. 2019 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.
 Več informacij v prilogah. 

Potekli razpisi