Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Dobje
Datum objave: 16. 5. 2022 11:15
Razpis se zaključi: 16. 6. 2022 12:00
Številka: 330-0003/2022

Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 - odl. US, 123/21 in 44/22), Odloka o proračunu občine Dobje za leto 2022 (Uradni list RS, št. 35/2022) in Pravilnika o sofinanciranju delovanju društev na področju kmetijstva v Občini Dobje (Uradni list RS, št. ­­­­24/2017) ter v skladu z 219. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22) objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva, ki jih bo
v letu 2022 sofinancirala Občina Dobje

I. SOFINANCER


Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja društev na podlagi njihovih programov in projektov, ki delujejo z namenom pospeševanja organizirane dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Dobje za leto 2022.

III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU


Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje:
- da delujejo najmanj eno leto,
- da so registrirana po zakonu o društvih,
- da delujejo v javnem interesu,
- da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
- društva, krožki in združenja, strokovne in veterinarske službe, ki delujejo za področje kmetijstva v Občini Dobje ter društva izven občine, ki včlanjujejo najmanj tri občane Občine Dobje,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
- da redno izvajajo svojo dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja in
- izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.

IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV


Sredstva bodo posameznim prijaviteljem dodeljena na podlagi meril in kriterij za leto 2022 za vrednotenje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Dobje.

Višina sredstev sofinanciranja ne more preseči ocenjenih stroškov kandidata. Merila in kriteriji so osnova za izračun višine sofinanciranja. Dodatno se bo upoštevala ocena predvidenih stroškov, ki jih je dolžan predložiti kandidat na obrazcu prijava ter delovanje društev v preteklih letih.

V. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV


Okvirna višina razpisanih sredstev je 555 EUR (PP 11025). Višina sofinanciranja posameznemu prijavitelju je odvisna od višine doseženih točk ter števila prijavljenih in odobrenih vlog.

VI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA


Razpisna dokumentacija obsega:
- besedilo razpisa,
- prijavni obrazec,
- vzorec pogodbe,
- obrazec za poročilo.

VII. NAČIN PRIJAVE


Javni razpis za sofinanciranje programov društev, ki delujejo na področju kmetijstva v letu 2022, je odprt od 16. 5. 2022 do 16. 6. 2022.

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec,
- obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu.

Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprtih kuvertah s pripisom 'Javni razpis za kmetijstvo - društva 2022' na naslov: Občina Dobje Občinska uprava, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO - DRUŠTVA 2022'. Na kuverti mora biti naslov vlagatelja.

Zadnji rok oddaje vlog je ­16. 6. 2022 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG


Odpiranje vlog bo 20. 6. 2022. Odbor za kmetijstvo (v nadaljevanju odbor) bo pregledal popolne in pravočasne vloge ter jih ocenil na podlagi pogojev, meril in kriterijev.

Nepopolne vloge bodo vlagatelji na podlagi poziva k dopolnitvi lahko dopolnili v roku, ki bo določen v pozivu. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku ne dopolni in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo z odločbo zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

Odbor bo po ocenjevanju popolnih in pravočasnih vlog pripravil predlog upravičencev in ga posredoval v potrditev županu. Občinska uprava bo prijaviteljem najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog izdala odločbe, zoper katere bo dovoljena pritožba v roku 8 dni po vročitvi. O pritožbi bo odločal župan. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Društvo za iste upravičene stroške in za isti namen, kot jih navaja v vlogi, ne more prejeti sredstev iz drugih postavk občinskega proračuna. V nasprotnem primeru se vloga v celoti ali delu prijavljenega programa zavrne. V primeru že prejetih sredstev pa mora društvo nakazana sredstva vrniti vključno z obrestmi.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevku morajo biti priložena dokazila o plačilu obveznosti (potrdilo o transakciji) in računi oziroma dokumentacija glede na posamezen ukrep. Zahtevek z obveznimi prilogami mora biti dostavljen na Občino Dobje najkasneje do 30. 11. 2022.

VII. NADZOR IN SANKCIJE


Namensko porabo proračunskih sredstev spremlja in preverja pri prejemnikih občinska uprava in odbor. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajoči­mi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena­mensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred­stev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske pora­be sredstev, kakor v primeru, da projekta ne izvede oz. v roku ne odda zahtevkov za izplačilo sredstev, upraviče­nec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. Izjema bodo vlagatelji, ki investicije ne bodo izvedli zaradi višje sile, pa bodo občino o tem pisno v fizični ali elektronski obliki obvestili najkasneje v roku 15 delovnih dni od dneva, ko bo vlagatelj (ali njegova pooblaščena oseba) to zmožen storiti.

VIII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO


Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si. Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.

Dodatne informacije lahko prejmete na Občinski upravi Občine Dobje tel. št. (03) 746-60-33.


V Dobju, 16. 5. 2022
Številka: 330-0003/2022Župan Občine Dobje
Franc Leskovšek


Javni razpisi
JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobje v letu 2022
Datum objave: 16. 5. 2022 8:53
Razpis se zaključi: 16. 6. 2022 12:00
Številka: 330-0002/2022

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2022, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva v višini 13.900,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Dobje za leto 2022 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

Ukrepi:

Višina
sredstev

1. SKUPINSKEIZJEMEZAKMETIJSTVO (5. člen pravilnika)
UKREP 1: Pomočzanaložbevopredmetenaalineopredmetenasredstvanakmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
- Podukrep 1.1: Posodabljanjekmetijskih gospodarstev:
· naložba v kmetijsko mehanizacijo,
· naložba v kmetijske objekte,
· naložba v opremo hlevov in gospodarskih poslopij,
· izdelava projektne dokumentacije,
· naložba v trajne nasade, nakup rastlinjaka,
· stroški nakupa protitočne mreže.
SKUPAJ 11.000,00 EUR

- Podukrep 1.2: Urejanje:
· kmetijskih zemljišč - agromelioracije,
· postavitev pašnikov in nakup opreme.
SKUPAJ 2.500,00 EUR13.500,00 EUR2. POMOČI DEMINIMIS (5. člen pravilnika)
UKREP 5:Pomočzanaložbevpredelavointrženjekmetijskihinživilskihproizvodovter naložbev nekmetijsko dejavnost nakmetiji

400 EUR

SKUPAJ

13.900,00 EUR


Sredstva bo Občina Dobje (v nadaljevanju občina) dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Dobje za programsko obdobje 2015 - 2020 (v nadaljevanju pravilnik) in obvestila glede samodejnega podaljšanja shem državne pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu ter ribištvu in akvakulturi, priglašenih in odobrenih v programskem obdobju 2014-2020, številka 440-12/2020/1 z dne 19. 5. 2020.

V kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

II . UPRAVIČENCI IN SPLOŠNA DOLOČILA


Upravičenci do pomoči so določeni znotraj posameznega ukrepa in so skladni s Pravilnikom.

SPLOŠNA DOLOČILA, ki veljajo za vse ukrepe:
- Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
- Mikro, makro in srednje podjetje (v nadaljevanju MSP) ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
- Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
- Do finančnih spodbud niso opravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
- Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
- Pomoči po tem pravilniku se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
- Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oz. izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
- Upravičenec mora imeti na dan oddaje zahtevka poravnane vse obveznosti do občine.
- Naložba se izvede na območju občine Dobje.Javni razpis za o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2022 je odprt od 16. 5. 2022 do 16. 6. 2022.

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec: 'Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje v letu 2022',
- obvezne priloge, ki so navedene v tem razpisu pri posameznem ukrepu.

Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprtih kuvertah s pripisom 'Javni razpis za kmetijstvo 2022' na naslov: Občina Dobje Občinska uprava, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2022'. Na kuverti mora biti naslov vlagatelja.


Zadnji rok oddaje vlog je 16. 6. 2022 do 12.00 ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko.

Razpisna dokumentacija je v prilogah.Javni pozivi
P O Z I V ZA PODAJO PREDLOGOV PREJEMNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ
Datum objave: 13. 5. 2022 11:17
Razpis se zaključi: 26. 5. 2022 12:00
Številka: 094-0001/2022

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva:

1. Občane in skupine občanov, da podajo predloge za prejemnike naslednjih priznanj:

· 'Častni občan', ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika
· 'Priznanje Občine Dobje', ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta
· 'Zlata plaketa Občine Dobje', ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

2. Osnovno šolo Dobje, da poda predloge za prejemnike priznanj kategorije:
· 'Priznanje župana občine Dobje' ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini.

Občina Dobje obeležuje svoj praznik, ki je 22. julija, s slavnostno sejo občinskega sveta, kjer se podeljujejo nagrade in priznanja.

V letu 2021 zaradi epidemije Covid-19 in takrat veljavnih preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb ni bila izvedena slavnostna seja Občinskega sveta, na katerem bi podelili priznanja, zato se v letu 2022 na slavnostni seji podeljujejo priznanja za leti 2021 in 2022.

Na podlagi veljavnega Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Dobje (Ur. l. RS, št. 64/00), občina podeljuje naslednja priznanja:
1. - 'Častni občan', ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
2. - 'Priznanje Občine Dobje', ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
3. - 'Zlata plaketa Občine Dobje', ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
4. - 'Priznanje županje-župana Občine Dobje', ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, izjemoma pa tudi na katerem drugem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.


Kandidate za 1., 2. in 3. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov. Kandidate za 4. stopnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.

Podane predloge bo sprejemala in obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski svet.


1. Priznanje 'Častni občan'
Najvišje častno priznanje Občine Dobje je 'Častni občan'. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Dobje, da ima to trajni pomen. Priznanje 'Častni občan' se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto.

Predlogi za podelitev priznanja 'Častni občan' morajo vsebovati:
- navedba vrste priznanja ('Častni občan),
- podatki o predlagatelju priznanja ,
- osebni podatki o predlaganem kandidatu prejemnika priznanja (ime in priimek, naslov prebivališča in rojstni podatki),
- obrazložitev in utemeljitev predloga.


2. 'Priznanje Občine Dobje'
Drugo najvišje občinsko priznanje je 'Priznanje Občine Dobje'. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Dobje. Podeljuje se vsako leto, vendar v največ treh primerih.

Predlogi za podelitev priznanj 'Priznanje Občine Dobje' morajo vsebovati:
- navedba vrste priznanja ('Priznanje Občine Dobje'),
- podatki o predlagatelju priznanja,
- osebni podatki o predlaganem kandidatu oz. skupini kandidatov kot prejemnici priznanja (ime in priimek, naslov prebivališča in rojstni podatki),
- obrazložitev in utemeljitev predloga.


3. Priznanje 'Zlata plaketa Občine Dobje'
'Zlata plaketa Občine Dobje' ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih področjih. Zlato plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali pravne osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.

Zaradi epidemije in aktualnih preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb v letu 2021 ni bilo slavnostne seje Občinskega sveta, na katerem bi podelili priznanja, zato se v letu 2022 na slavnostni seji podeljujejo priznanja za dosežke v letu 2021 in 2022.

Predlogi za podelitev priznanj 'Zlata plaketa Občine Dobje' mora vsebovati:
- navedba vrste priznanja ('Zlata plaketa Občine Dobje'),
- podatki o predlagatelju priznanja,
- osebni podatki o predlaganem kandidatu oz. skupini kandidatov kot prejemnici priznanja (ime in priimek, naslov prebivališča in rojstni podatki) oz. naziv z navedbo sedeža pravne osebe predlagano za prejemnico priznanja,
- obrazložitev in utemeljitev predloga.


4. 'Priznanje župana občine Dobje'
'Priznanje župana Občine Dobje' ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na letnem prazniku, bodisi priložnostno.

Na podlagi določil Odloka o istovetnostnih simbolih se je župan občine Dobje odločil, da bo kandidate za 4. kategorijo priznanj 'Priznanje župana' izbral na podlagi predloga Osnovne šole Dobje.
Predlog za podelitev priznanja župana občine Dobje mora vsebovati:
- navedba vrste priznanja ('Priznanje Župana Občine Dobje'),
- podatki o predlagatelju priznanja,
- osebni podatki o predlaganih kandidatih,
- obrazložitev in utemeljitev predloga.

Rok za oddajo predlogov za kategorijo:

  • 'Častni občan', 'Priznanje Občine Dobje', 'Zlata plaketa Občine Dobje' prične teči od 13. 5. 2022 in se zaključi 26. 5. 2022 ob 12.00 uri.
  • 'Priznanje župana občine Dobje' ' prične teči od 13. 5. 2022 in se zaključi 26. 5. 2022 ob 12.00 uri.


Oddaja in dostava predlogov:
Podan predlog mora vsebovati zgoraj navedene vsebine. Predlog za prejemnike priznanj in nagrad predlagatelji pošljejo ali osebno v zaprti kuverti dostavijo na naslov:
OBČINA DOBJE
OBČINSKI SVET OBČINE DOBJE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Dobje pri Planini 26
3224 Dobje pri Planini


Obravnavani bodo le pravočasni in popolni predlogi, ki bodo prispeli na sedež komisije DO ZAHTEVANEGAROKA('Častni občan', 'Priznanje Občine Dobje', 'Zlata plaketa Občine Dobje' do 26. 5. 2022 do 12.00 ure) in ('Priznanje župana občine Dobje' do 26. 5. 2022 do 12.00 ure). PREDLOGI, PRISPELI PO TEM DATUMU OZ. URI, SE BODO ŠTELI KOT PREPOZNI IN NE BODO OBRAVNAVANI.


K predlogu za podelitev priznanja mora predlagatelj priložiti pisno soglasje kandidata za občinsko priznanje (v prilogi).

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
David Salobir
 

Potekli razpisi

Skip to content