Vloge in obrazci

Vloga za izdajo lokacijske informacije

 • Z osnovnimi podatki
 • Z razširjenimi podatki

1_Vloga za izdajo lokacijske informacije_2022_docx

Opis postopka

Lokacijska informacija z osnovnimi podatki nam pove kakšna je namenska raba zemljišča, ki je natančno določena s prostorskimi akti. Izda se za potrebe izvajanja vseh vrst pravnih poslov in prometa z nepremičninami ter urejanje zemljiškoknjižnih zadev (npr. nakup, prodajo, cenitev, dedovanje nepremičnin). Predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o namenski rabi zemljišča ter prostorskih ukrepih po predpisih s področja urejanja prostora.

Namen lokacijske informacije z razširjenimi podatki, ki jo določa Zakon o urejanju prostora je predvsem ta, da se investitor nameravane gradnje seznani z prostorskimi izvedbeni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane investicije, kot jih določajo občinski prostorski akti, ter seznani s podatki o morebitnih prepovedih, ki jih določajo zakonska določila, vladne uredbe in občinski odloki o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora.

Pristojni, dodatne informacije

Lastništvo zemljišč ni pogoj za oddajo vloge. Za odločanje o vlogi pa je pristojna Občinska uprava občine.

Pravna polaga za obdelavo osebnih podatkov

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3971?sop=2021-01-3971

Pravilnik o lokacijski informaciji, povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2300/pravilnik-o-lokacijski-informaciji

Stroški v postopku

Lokacijska informacija ima naravo potrdi­la iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ 10 zemljiških parcel znotraj iste katastrske občine.

Po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO; v nadaljevanju: ZUT) je treba za:

 •  lokacijsko informacijo z osnovnimi ali razširjenimi podatki, prilogo: izsek grafičnega dela prostorskega akta in prilogo: prostorski izvedbeni pogoji plačati upravno takso po tarifni št. 36 v višini 35,00 EUR.

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Opozorilo:

Vlogo za lokacijsko informacijo je treba oddati samo enkrat! V primeru, da bo stranka isto vlogo oddala večkrat oziroma na različne načine (osebno, po pošti in elektronski pošti), bodo ob prejemu vse evidentirane in kot samostojne zadeve posredovane v nadaljnji postopek izdaje lokacijskih informacij. Za vse izdane lokacijske informacije bo treba plačati upravno takso!

Upravna taksa:

 • Word ali pdf vloga za lokacijsko informacijo z osnovnmi  ali razširjenimi podatki: 35,00 EUR

Načini plačila:

 • Ob dostavi fizične vloge (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti), s položnico (upn nalog).
Podatki za plačilo takse
Prejemnik: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini
Namen plačila Občinska upravna taksa za LI
TRR SI56 0135-4554-0309-136
Referenca / sklic SI11 76538 – 7111002-2022
Koda namena: TAXS
BIC banke: BSLJSI2X
Znesek  35,00 EUR (osnovni ali razširjeni podatki)

 

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

 

Vloga za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskimi akti

Investitor pred vložitvijo zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi mnenja pristojnih mnenje dajalcev.
Mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe, je občina, na katere območju se nahaja nameravana gradnja, razen na območju državnega prostorskega načrta.
V mnenju se mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti ali pogoji iz predodločbe ter določi morebitne pogoje za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta.
Mnenjedajalec mora mnenje izdati v 15 dneh od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja, razen če je v posebnem zakonu predpisan daljši rok. Pri nepopolni zahtevi za izdajo mnenja mnenjedajalec zahteva dopolnitev.
Če mnenjedajalec ugotovi, da dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ni izdelana v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti ali s pogoji, določenimi v predodločbi, da mnenje, da se ne strinja z nameravano gradnjo.
Če ima mnenje določen čas veljavnosti, ne glede na določbe predpisov ta preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v mnenju.

Taksa: takse prosto.

Vloga za spremembo namenske rabe zemljišč

 

 

Izdaja dovoljenja za opravljanje del na občinski cesti

Vloga-za-dela na/ob cesti_2022

Ob občinskih cestah je varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena, da se tako preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej.

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinskih cestah se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne službe občinske uprave za ceste. Ta izda dovoljenje, s čimer se določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Upravna taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah (Ur. list RS, št 8/00, 44/00, 81/00, 33/01 – ZVet-1, 45/01 – ZZVR-1, 42/02, 18/04, 91/05, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZPCP-2, 14/07, 126/07, 88/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO) se ob vložitvi vloge plača upravna taksa:

 • v višini 40,80 EUR
  • za izdajo soglasja za prekopavanje, podkopavanje, prebitje in druga dela na javnih cestah (upravna taksa za vlogo po taksni tarifi št. 1 v višini 4,5 EUR, in po tarifni št. 30-p v višini 36,30), za izredni prevoz po javni občinski cesti  (upravna taksa po tarifni št. 1 v višini 4,5 EUR  in po tarifni. št.  30-f v višini 36,30 EUR)
 • v višini 40,70 EUR

za opravljanje del na zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vplivale na stanje ceste ali varnost prometa na njej (upravna taksa za vlogo po taksni tarifi št. 1 v višini 4,5 EUR, in  po tarifni št. 30-m v višini 36,20);  napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju javne ceste oz. njenega varovalnega pasu (upravna taksa za vlogo po taksni tarifi št. 1 v višini 4,5 EUR, in  po tarifni št. 30-r v višini 36,20)

Plačilo upravne takse:

Prejemnik: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

TRR: SI56 0135-4554-0309-136, referenca: 11 76538-7111002-2022, BIC banke: BSLJSI2X; Koda namena: TAXS;  namen plačila: Upravna taksa za opravljanje del na občinski cesti

 

Vložitev vloge:

Vlogo s prilogami vložite v GLAVNI PISARNI OBČINE DOBJE, ali pošljete po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26,3224 Dobje pri Planini

 

Rok za odločitev: 15 dni od vložitve popolne zahteve vlagatelja

 

 

Vloga za izdajo soglasja lastnika oz. upravljalca prireditvenega prostora

11.06.2015

 1. Soglasje za uporabo prostora oz. zemljišča, če je lastnica le-teh občina

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in /ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za uporabo le-tega prostora pridobiti ustrezno sogasje.

Vlogo je potrebno vložiti vsaj 30 dni pred predvidenim datumom prireditve na priloženem obrazcu.

 

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Namen:

Odmera višine komunalnega prispevka.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi:

Vlagatelj: ime in priimek, naslov, poštna številka naziv pošte , davčna številka in EMŠO, telefon, e-naslov.

Drugo: podatki o parceli, podatki o objektu, projektna dokumentacija, gradbena dokumentacija, druga dokumentacija.

Rok hrambe

V pripravi.

Opis postopka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno infrastrukturo. S plačilom komunalnega prispevka se zavezancu omogoči priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežje lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov od objekta do lokalne komunalne infrastrukture in priključnih taks za priključitev objektov na lokalno javno infrastrukturo. Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odločbo.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.  Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.  Občina za potrebe upravnega postopka –izdaje gradbenega dovoljenja, izda potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku.

Za vložitev vloge za odmero komunalnega prispevka je potrebno plačati tudi upravno takso.

Vlagatelji vlogo skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami vložijo v glavni pisarne občine Dobje, na naslovu Občiina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.  Dokumente v e-obliki lahko posredujejo na enaslov: obcinadobje@siol.net , s pripisom »Vloga za odmero Komunalnega prispevka«.

Priloge:

 • Odvisno od vrste posega:
  • Projektna dokumentacija
  • Ortofoto posnetek GURS
  • Dokazilo o lastništvu
  • Soglasja
  • Dokazila o dosedanjih vlaganjih
  • Pooblastilo
  • Potrdilo o plačani urpavni taksi

Vlagatelj:

Vlogo lahko vloži lastnik zemljišča/investitor oz. pooblaščenec . Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Taksa

Upravna taksa se plača po tarifni št. 1 za vlogo (4,50 EUR) in tarifni št. 3 za izdajo odločbe/sklepa (18,10 EUR) taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01 – ZVet-1, 45/01 – ZZVR-1, 42/02, 18/04, 91/05, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZPCP-2, 14/07, 126/07, 88/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO), kar skupaj znaša 22,60 EUR.

Upravno takse plačate s položnico pri banki, pošti ali elektronsko
Taksa-znesek: 22,60 €
Polje namen plačila: Plačilo upravne takse
Koda namena:  GOVT
Ime prejemnika: Občina Dobje, naslov: Dobje pri Planini 26, kraj: 3224 Dobje pri Planini
Številka računa Občine Dobje: SI56-0135-4554-0309-136;
sklic na št. SI11 76538 – 7111002-2021,
BIC banke: BSLJSI2X.
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede pravno zakonsko podalgo in/ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341.

Pravna podlaga v občini Dobje:

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje (Ur.l. RS št. 200/2020)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3652/odlok-o-podlagah-za-odmero-komunalnega-prispevka-za-obstojeco-komunalno-opremo-na-obmocju-obcine-dobje

 

Oseba pooblaščena za vodenje in odločanje v postopku:

Andreja Gradič

Tajnik občine

Kontakt: 03/746-60-32;

 

Pridobitev soglasja za popolno ali delno zaporo občinske ceste – zaradi izvajanja del ali prireditve

Vloga-za-zaporo-ceste_2019

27. 11. 2019

Namen:
Za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste – zaradi:
– izvajanja del ali
– prireditve.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi:
Ime in priimek vlagatelja in pooblaščenca, naslov, e-pošta, telefon

Rok hrambe:
Skladno s klasifikacijskim načrtom občine (10 let).

Opis postopka:
Vlogo za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo ceste vloži predlagatelj zapore ceste v glavni pisarni Občine Dobje. Vlogo za zaporo ceste  se lahko vloži na podlagi 46. in 47. člena Odloka o občinskih cestah, zaradi prireditev ali izvajanja del.  Zapora je lahko delna ali popolna. Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi raznih prireditev, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. Predlagatelj popolne in delne zapore mora o njej in o preusmeritvi obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

Vlogi je obvezno potrebno priložiti:

 • Projektni elaborat zapore ceste s specifikacijo prometne signalizacije,
 • Gradbeno dovoljenje oz. soglasje lastnika ceste za poseg v cestno telo ali v varovalni pas ceste.

Upravna taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je potrebno plačati upravno takso v višini:

 • Upravna taksa za delno ali popolno zaporo zaradi izvajanja del znaša 29,50 EUR.
  •  vlogo po taksni tarifi št. 1, kar znaša 4,50 EUR,
  • za odločbo po taksni tarifi št. 30, kar zanaša 25,00 EUR
 • Upravna taksa za delno ali popolno zaporo zaradi prireditve znaša 44,50 EUR.
  •  vlogo po taksni tarifi št. 1, kar znaša 4,50 EUR,
  •  za odločbo po taksni tarifi št. 30, kar zanaša 40,00 EUR

Upravno takso poravnate:

 • s položnico: pri banki ali elektronsko, namen plačila »plačilo upravne takse«, koda namena: TAXS, naziv prejemnika: OBČINA DOBJE, naslov: Dobje pri Planini 26,3224 Dobje pri Planini, BIC koda banke: BSLJSI2X, številka računa: SI56 0135-4554-0355-114, referenca: SI11 76538-7111207-2019. V primeru plačila položnice, elektronsko ali z gotovino, je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu upravne takse!

V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev.

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite  razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Opomba:

Vlogo s prilogo oddati v Glavno pisarno Občine Dobje, ali poslati po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26,3224 Dobje pri Planini oz. na e-mail: obcinadobje@dobje.si.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste – 47. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS št. 60/99).

 

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji
 • Zakona o cestah (ZCes-1 , Uradni list RS, št.  109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14- odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 – ZUOPŠP)
 • Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 58/1999 in 108/07).

Postopek vodi:
Andreja Gradič
Tajnik OU
tel. 03/746-60-32, e-pošta: andreja.gradic@dobje.si

 

Vloga za priklop na javno vodovodno omrežje

10. 8. 2017

 

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Občina Dobje ima sprejet in veljaven Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje (v nadaljevanju Odlok). V 2. čl.  je navedeno, da je enkratna denarna pomoč za novorojenca, enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Odlok določa, da je upravičenec do denarne pomoči  eden od staršev novorojenca, če sta starš in otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v občini Dobje, in da se pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ter da je rok za vložitev pisne vloge najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna denarna pomoč uveljavlja.

Občinski svet je 3. 4. 2007 sprejel sklep o določitvi višine denarne pomoči za novorojence z območja občine Dobje, z veljavnostjo od 24. 4. 2007.  S tem sklepom je določena višina denarne pomoči v višini 100,00 EUR za vsakega novorojenca.

15.11.2012

 

Vloga za najem dvorane KD Dobje

27. 12. 2017

Na podlagi Sklepa o potrditvi cenika za najem dvorane Kulturnega doma Dobje, ki je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Dobje, dne 14. 12. 2017, objavljamo

CENIK NAJEMA DVORANE KULTURNEGA DOMA DOBJE

Obdobje Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV
Letni čas 50,00 EUR/dan 11,00 EUR 61,00 EUR/dan
Zimski čas (kurilna sezona*) 70,00 EUR/dan 15,40 EUR 85,40 EUR/dan

Cene se uporabljajo od 1. 1. 2018 dalje.

Skip to content