Vloge in obrazci

Vloga za spremembo namenske rabe zemljišč

 

Vloga za izdajo lokacijske informacije (2021)

14. 3. 2021

Navodilo za vložitev:

Vlogo s prilogami lahko oddate  v GLAVNO PISARNO OBČINE DOBJE, ali pošljete po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini , ali po e-pošti na naslov obcinadobje@siol.net

UPRAVNA TAKSA: Po določbah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15–ZUUJFO, 84/15–ZZelP-J, 32/16, 30/18–ZKZaš in 189/20–ZFRO) je potrebno za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del, plačati upravno takso po tarifni številki 36, kar znaša 35,00 EUR.

Upravno takso lahko plačate po položnici pri banki, pošti  ali elektronsko. Namen plačila: »upravna taksa za LI«, na naziv prejemnika: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

BIC banke: BSLJSI2X · št. računa  SI56 0135-4554-0309-136 ·  referenca: SI11 76538 – 7111002 – 2021

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

 

Vloga za izdajo soglasja lastnika oz. upravljalca prireditvenega prostora

11.06.2015

 1. Soglasje za uporabo prostora oz. zemljišča, če je lastnica le-teh občina

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in /ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za uporabo le-tega prostora pridobiti ustrezno sogasje.

Vlogo je potrebno vložiti vsaj 30 dni pred predvidenim datumom prireditve na priloženem obrazcu.

 

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi

22. 6. 2018

Naziv postopka:
Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
Področje:
Okolje in prostor

Opis postopka:
Vlagatelj odda vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča v glavni pisarni Občine Dobje ali pisno na naslov Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatke o namenski rabi prostora, kot jih določajo občinski prostorski akti. Potrdilu o namenski rabi zemljišča je za v potrdilu navedene zemljiške parcele  priložen grafični  dela občinskega prostorskega akta, iz katere je razvidna razmejitev med posameznimi namenskimi rabami.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. V potrdilu je navedeno, da se pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta.
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), po novem določa, da se Potrdilo o namenski rabi zemljišča izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse v višini 22,66 eura, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
Pravna podlaga:
260. čl. Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017).

Z dnem uveljavitve zgoraj navedenega zakona ne glede na določbe drugih predpisov predložitev potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam.

Zahtevane priloge:
– /
Taksa:  22,70 EUR

Namen plačila: »upravna taksa za PNR«, na naziv prejemnika: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

Upravna taksa se poravna  na podračuna Upravnih taks Občine Dobje  št. računa  SI56 0135-4554-0309-136  z navedbo reference : SI11 76538 – 7111002 – 2018 in BIC banke: BSLJSI2X.

 

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Namen:

Odmera višine komunalnega prispevka.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi:

Vlagatelj: ime in priimek, naslov, poštna številka naziv pošte , davčna številka in EMŠO, telefon, e-naslov.

Drugo: podatki o parceli, podatki o objektu, projektna dokumentacija, gradbena dokumentacija, druga dokumentacija.

Rok hrambe

V pripravi.

Opis postopka

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno infrastrukturo. S plačilom komunalnega prispevka se zavezancu omogoči priključitev objekta na lokalno komunalno infrastrukturo. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežje lokalne komunalne infrastrukture, ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov od objekta do lokalne komunalne infrastrukture in priključnih taks za priključitev objektov na lokalno javno infrastrukturo. Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odločbo.

Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.  Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.  Občina za potrebe upravnega postopka –izdaje gradbenega dovoljenja, izda potrdilo o poravnanem komunalnem prispevku.

Za vložitev vloge za odmero komunalnega prispevka je potrebno plačati tudi upravno takso.

Vlagatelji vlogo skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami vložijo v glavni pisarne občine Dobje, na naslovu Občiina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.  Dokumente v e-obliki lahko posredujejo na enaslov: obcinadobje@siol.net , s pripisom »Vloga za odmero Komunalnega prispevka«.

Priloge:

 • Odvisno od vrste posega:
  • Projektna dokumentacija
  • Ortofoto posnetek GURS
  • Dokazilo o lastništvu
  • Soglasja
  • Dokazila o dosedanjih vlaganjih
  • Pooblastilo
  • Potrdilo o plačani urpavni taksi

Vlagatelj:

Vlogo lahko vloži lastnik zemljišča/investitor oz. pooblaščenec . Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje bruto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Taksa

Upravna taksa se plača po tarifni št. 1 za vlogo (4,50 EUR) in tarifni št. 3 za izdajo odločbe/sklepa (18,10 EUR) taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 33/01 – ZVet-1, 45/01 – ZZVR-1, 42/02, 18/04, 91/05, 114/06 – ZUE, 131/06 – ZPCP-2, 14/07, 126/07, 88/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš, 189/20 – ZFRO), kar skupaj znaša 22,60 EUR.

Upravno takse plačate s položnico pri banki, pošti ali elektronsko
Taksa-znesek: 22,60 €
Polje namen plačila: Plačilo upravne takse
Koda namena:  GOVT
Ime prejemnika: Občina Dobje, naslov: Dobje pri Planini 26, kraj: 3224 Dobje pri Planini
Številka računa Občine Dobje: SI56-0135-4554-0309-136;
sklic na št. SI11 76538 – 7111002-2021,
BIC banke: BSLJSI2X.
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede pravno zakonsko podalgo in/ali priloži ustrezna dokazila.

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341.

Pravna podlaga v občini Dobje:

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Dobje (Ur.l. RS št. 200/2020)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3652/odlok-o-podlagah-za-odmero-komunalnega-prispevka-za-obstojeco-komunalno-opremo-na-obmocju-obcine-dobje

 

Oseba pooblaščena za vodenje in odločanje v postopku:

Andreja Gradič

Tajnik občine

Kontakt: 03/746-60-32;

 

Pridobitev soglasja za popolno ali delno zaporo občinske ceste – zaradi izvajanja del ali prireditve

Vloga-za-zaporo-ceste_2019

27. 11. 2019

Namen:
Za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste – zaradi:
– izvajanja del ali
– prireditve.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi:
Ime in priimek vlagatelja in pooblaščenca, naslov, e-pošta, telefon

Rok hrambe:
Skladno s klasifikacijskim načrtom občine (10 let).

Opis postopka:
Vlogo za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo ceste vloži predlagatelj zapore ceste v glavni pisarni Občine Dobje. Vlogo za zaporo ceste  se lahko vloži na podlagi 46. in 47. člena Odloka o občinskih cestah, zaradi prireditev ali izvajanja del.  Zapora je lahko delna ali popolna. Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi raznih prireditev, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. Predlagatelj popolne in delne zapore mora o njej in o preusmeritvi obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

Vlogi je obvezno potrebno priložiti:

 • Projektni elaborat zapore ceste s specifikacijo prometne signalizacije,
 • Gradbeno dovoljenje oz. soglasje lastnika ceste za poseg v cestno telo ali v varovalni pas ceste.

Upravna taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je potrebno plačati upravno takso v višini:

 • Upravna taksa za delno ali popolno zaporo zaradi izvajanja del znaša 29,50 EUR.
  •  vlogo po taksni tarifi št. 1, kar znaša 4,50 EUR,
  • za odločbo po taksni tarifi št. 30, kar zanaša 25,00 EUR
 • Upravna taksa za delno ali popolno zaporo zaradi prireditve znaša 44,50 EUR.
  •  vlogo po taksni tarifi št. 1, kar znaša 4,50 EUR,
  •  za odločbo po taksni tarifi št. 30, kar zanaša 40,00 EUR

Upravno takso poravnate:

 • s položnico: pri banki ali elektronsko, namen plačila »plačilo upravne takse«, koda namena: TAXS, naziv prejemnika: OBČINA DOBJE, naslov: Dobje pri Planini 26,3224 Dobje pri Planini, BIC koda banke: BSLJSI2X, številka računa: SI56 0135-4554-0355-114, referenca: SI11 76538-7111207-2019. V primeru plačila položnice, elektronsko ali z gotovino, je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu upravne takse!

V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev.

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite  razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Opomba:

Vlogo s prilogo oddati v Glavno pisarno Občine Dobje, ali poslati po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26,3224 Dobje pri Planini oz. na e-mail: obcinadobje@dobje.si.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste – 47. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS št. 60/99).

 

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji
 • Zakona o cestah (ZCes-1 , Uradni list RS, št.  109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14- odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 – ZUOPŠP)
 • Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 58/1999 in 108/07).

Postopek vodi:
Andreja Gradič
Tajnik OU
tel. 03/746-60-32, e-pošta: andreja.gradic@dobje.si

 

Vloga za priklop na javno vodovodno omrežje

10. 8. 2017

 

 

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Občina Dobje ima sprejet in veljaven Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje (v nadaljevanju Odlok). V 2. čl.  je navedeno, da je enkratna denarna pomoč za novorojenca, enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Odlok določa, da je upravičenec do denarne pomoči  eden od staršev novorojenca, če sta starš in otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v občini Dobje, in da se pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ter da je rok za vložitev pisne vloge najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna denarna pomoč uveljavlja.

Občinski svet je 3. 4. 2007 sprejel sklep o določitvi višine denarne pomoči za novorojence z območja občine Dobje, z veljavnostjo od 24. 4. 2007.  S tem sklepom je določena višina denarne pomoči v višini 100,00 EUR za vsakega novorojenca.

15.11.2012

 

Vloga za najem dvorane KD Dobje

27. 12. 2017

Na podlagi Sklepa o potrditvi cenika za najem dvorane Kulturnega doma Dobje, ki je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Dobje, dne 14. 12. 2017, objavljamo

CENIK NAJEMA DVORANE KULTURNEGA DOMA DOBJE

Obdobje Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV
Letni čas 50,00 EUR/dan 11,00 EUR 61,00 EUR/dan
Zimski čas (kurilna sezona*) 70,00 EUR/dan 15,40 EUR 85,40 EUR/dan

Cene se uporabljajo od 1. 1. 2018 dalje.

Skip to content