Vloge in obrazci

obrazec-PRITOŽBA-NUSZ-2019

6. 6. 2019

Finančna uprava RS začenja s pripravami na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2019.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina  (Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2019 dostopen na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2762/sklep-o-uskladitvi-vrednosti-tocke-za-izracun-nadomestila-za-uporabo-stavbnega-zemljisca-na-obmocju-obcine-dobje-za-leto-2018?h=).

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.

Davčni organ sicer občini na podlagi njenega zahtevka posreduje podatke iz odmere davka na promet nepremičnin in davka na dediščine in darila, vendar je zavezanec za plačilo NUSZ neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe: imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice, torej ne nujno kupec, obdarjenec oziroma dedič, ki pridobi nepremičnino.

Zato v vsakem primeru občino seznanite o spremembi lastništva nepremičnine in v primeru, če kot dedič, obdarjenec ali kupec ne boste hkrati tudi uporabnik nepremičnine, sporočite občini podatke o neposrednem uporabniku nepremičnine. Občini sporočite tudi morebitno spremembo podatkov o nepremičnini, ki vplivajo na določitev višine nadomestila (npr. namembnost nepremičnine). Na tej podlagi bo občina lahko davčnemu organu posredovala prave podatke za odmero NUSZ (Ministrstvo za finance, 2019).

V kolikor se z odmero NUZS za tekoče leto ne strinjate, izpolnite obrazec in ga naslovite na:

Finančni urad RS, Finančni urad Celje, Oddelek za nepremičnine in drugo obdavčitev, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje.

 

Vloga za izdajo lokacijske informacije

27. 3. 2018

 

Vloga za izdajo soglasja lastnika oz. upravljalca prireditvenega prostora

11.06.2015

 1. Soglasje za uporabo prostora oz. zemljišča, če je lastnica le-teh občina

V kolikor organizator prireditve namerava prireditev izvesti na nepremičninah (zemljiščih in /ali objektih), katerih lastnica je občina, mora za uporabo le-tega prostora pridobiti ustrezno sogasje.

Vlogo je potrebno vložiti vsaj 30 dni pred predvidenim datumom prireditve na priloženem obrazcu.

 

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi

22. 6. 2018

Naziv postopka:
Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča
Področje:
Okolje in prostor

Opis postopka:
Vlagatelj odda vlogo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča v glavni pisarni Občine Dobje ali pisno na naslov Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje podatke o namenski rabi prostora, kot jih določajo občinski prostorski akti. Potrdilu o namenski rabi zemljišča je za v potrdilu navedene zemljiške parcele  priložen grafični  dela občinskega prostorskega akta, iz katere je razvidna razmejitev med posameznimi namenskimi rabami.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča velja do uveljavitve sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega akta. V potrdilu je navedeno, da se pripravljajo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega akta.
Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), po novem določa, da se Potrdilo o namenski rabi zemljišča izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu upravne takse v višini 22,66 eura, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.
Pravna podlaga:
260. čl. Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017).

Z dnem uveljavitve zgoraj navedenega zakona ne glede na določbe drugih predpisov predložitev potrdila o namenski rabi prostora ni več obvezna v nobenem postopku. Podatke za potrebe postopka si mora organ pridobiti sam.

Zahtevane priloge:
– /
Taksa:  22,70 EUR

Namen plačila: »upravna taksa za PNR«, na naziv prejemnika: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini

Upravna taksa se poravna  na podračuna Upravnih taks Občine Dobje  št. računa  SI56 0135-4554-0309-136  z navedbo reference : SI11 76538 – 7111002 – 2018 in BIC banke: BSLJSI2X.

 

Pridobitev soglasja za popolno ali delno zaporo občinske ceste – zaradi izvajanja del ali prireditve

Vloga-za-zaporo-ceste_2019

27. 11. 2019

Namen:
Za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste – zaradi:
– izvajanja del ali
– prireditve.

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi:
Ime in priimek vlagatelja in pooblaščenca, naslov, e-pošta, telefon

Rok hrambe:
Skladno s klasifikacijskim načrtom občine (10 let).

Opis postopka:
Vlogo za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo ceste vloži predlagatelj zapore ceste v glavni pisarni Občine Dobje. Vlogo za zaporo ceste  se lahko vloži na podlagi 46. in 47. člena Odloka o občinskih cestah, zaradi prireditev ali izvajanja del.  Zapora je lahko delna ali popolna. Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi raznih prireditev, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. Predlagatelj popolne in delne zapore mora o njej in o preusmeritvi obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

Vlogi je obvezno potrebno priložiti:

 • Projektni elaborat zapore ceste s specifikacijo prometne signalizacije,
 • Gradbeno dovoljenje oz. soglasje lastnika ceste za poseg v cestno telo ali v varovalni pas ceste.

Upravna taksa:

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je potrebno plačati upravno takso v višini:

 • Upravna taksa za delno ali popolno zaporo zaradi izvajanja del znaša 29,50 EUR.
  •  vlogo po taksni tarifi št. 1, kar znaša 4,50 EUR,
  • za odločbo po taksni tarifi št. 30, kar zanaša 25,00 EUR
 • Upravna taksa za delno ali popolno zaporo zaradi prireditve znaša 44,50 EUR.
  •  vlogo po taksni tarifi št. 1, kar znaša 4,50 EUR,
  •  za odločbo po taksni tarifi št. 30, kar zanaša 40,00 EUR

Upravno takso poravnate:

 • s položnico: pri banki ali elektronsko, namen plačila »plačilo upravne takse«, koda namena: TAXS, naziv prejemnika: OBČINA DOBJE, naslov: Dobje pri Planini 26,3224 Dobje pri Planini, BIC koda banke: BSLJSI2X, številka računa: SI56 0135-4554-0355-114, referenca: SI11 76538-7111207-2019. V primeru plačila položnice, elektronsko ali z gotovino, je treba vlogi priložiti dokazilo o plačilu upravne takse!

V primeru, da taksa ne bo plačana ob oddaji vloge oziroma ji ne bo priloženo dokazilo o plačilu, bo v skladu s 16. členom ZUT izdan plačilni nalog, neupoštevanje v njem določenega roka za plačilo pa bo podlaga za obračun zamudnih obresti in posredovanje carinskemu organu v izvršitev.

Če niste taksni zavezanec oziroma ste plačevanja taks oproščeni, navedite  razlog iz zakona in priložite ustrezna dokazila.

Opomba:

Vlogo s prilogo oddati v Glavno pisarno Občine Dobje, ali poslati po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26,3224 Dobje pri Planini oz. na e-mail: obcinadobje@dobje.si.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste – 47. člen Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS št. 60/99).

 

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji
 • Zakona o cestah (ZCes-1 , Uradni list RS, št.  109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14- odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 – ZUOPŠP)
 • Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 58/1999 in 108/07).

Postopek vodi:
Andreja Gradič
Tajnik OU
tel. 03/746-60-32, e-pošta: andreja.gradic@dobje.si

 

Vloga za priklop na javno vodovodno omrežje

10. 8. 2017

 

Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence

Občina Dobje ima sprejet in veljaven Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Dobje (v nadaljevanju Odlok). V 2. čl.  je navedeno, da je enkratna denarna pomoč za novorojenca, enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Odlok določa, da je upravičenec do denarne pomoči  eden od staršev novorojenca, če sta starš in otrok državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v občini Dobje, in da se pravico do enkratne denarne pomoči za novorojenca uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ter da je rok za vložitev pisne vloge najkasneje šest mesecev po rojstvu otroka, za katerega se enkratna denarna pomoč uveljavlja.

Občinski svet je 3. 4. 2007 sprejel sklep o določitvi višine denarne pomoči za novorojence z območja občine Dobje, z veljavnostjo od 24. 4. 2007.  S tem sklepom je določena višina denarne pomoči v višini 100,00 EUR za vsakega novorojenca.

15.11.2012

 

Vloga za najem dvorane KD Dobje

27. 12. 2017

Na podlagi Sklepa o potrditvi cenika za najem dvorane Kulturnega doma Dobje, ki je bil sprejet na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Dobje, dne 14. 12. 2017, objavljamo

CENIK NAJEMA DVORANE KULTURNEGA DOMA DOBJE

Obdobje Cena brez DDV 22% DDV Cena z DDV
Letni čas 50,00 EUR/dan 11,00 EUR 61,00 EUR/dan
Zimski čas (kurilna sezona*) 70,00 EUR/dan 15,40 EUR 85,40 EUR/dan

Cene se uporabljajo od 1. 1. 2018 dalje.